Budování kapacit a profesionalizace NNO

Střešní nestátní neziskové organizace se mohou ucházet o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus do 7. února 2023.

Zaměření a doba vykonávání hlavní činnosti střešní nestátní neziskové organizace:

1. sama se prezentuje jako střešní nestátní nezisková organizace (uvedeno např. v účelu založení);

2. v souladu se stanovami organizace vykonává hlavní činnost (obor) v oblasti sociálního začleňování, a to výhradně v těchto oblastech:

  • sociální služby,
  • neformální péče a sdílené péče,
  • služby na sociálně zdravotním pomezí (konkrétně se jedná o oblasti paliativní péče, adiktologie, péče o osoby si duševním onemocněním, dlouhodobě nemocné, pacienty s demencí a gerontologické pacienty),
  • služby pro ohrožené děti a rodiny,
  • sociální podnikání,
  • sociální práce, komunitní sociální práce,
  • integrace cizinců a
  • sociální bydlení.

​ 3. prokazatelně působí v hlavním oboru po dobu minimálně 1 roku před podáním žádosti o podporu v rámci výzvy, tj. byla zapsána do obchodního rejstříku alespoň 1 rok před podáním žádosti o podporu;

4. má nejméně 15 samostatných6 členů z řad NNO působících v oblasti sociálního začleňování (vymezení soc. začleňování viz výše);

5. nemá nad sebou další stejně zaměřené střešní organizace v rámci České republiky;

6. působí na území České republiky, má celostátní působnost či působnost alespoň v 8 krajích;

7. má stanovena a zveřejněna kritéria, které organizace mající zájem o členství musí splnit, aby se mohla stát členem;

 

Další informace jsou na webu Evropského sociálního fondu v ČR.

Klíčová slova: