Argumenty pro setrvání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na Úřadu vlády

29.11.2012 0:03

V návrhu reorganizace ministerstev a orgánů vlády se počítá s tím, že Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) přejde do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tomu chce zabránit Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, která činnost VVZPO hodnotí velmi pozitivně. Vyzývá členy svých organizací, aby oslovili premiéra Petra Nečase, místopředsedkyni vlády Karolinu Peake a místopředsedu vlády, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga s tím, že nesouhlasí s touto změnou. Přidává k tomu i argumenty pro setrvání VVZPO na Úřadu vlády. 

"Budu velmi rád, píše jim předseda NRZP ČR Václav Krása, "když oslovíte předsedu vlády Petra Nečase (necas.petr@vlada.cz), místopředsedkyni vlády Karolínu Peak (peak.karolina@vlada.cz), místopředsedu vlády Karla Schwarzenberga (schwarzenberg@top09.cz) a zdůrazníte jim, že nesouhlasíte s tím, aby VVZPO spadal do kompetence MPSV ČR. Význam této organizace přesahuje svým významem běžný poradní orgán Vlády ČR a byl vždy vnímán lidmi se zdravotním postižením jako určitá záruka toho, že vláda má zpětnou vazbu a dostatek informací o problémech lidí se zdravotním postižením.


Argumenty pro setrvání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na Úřadu vlády

VVZPO je možno zařadit mezi nejstarší poradní orgány vlády v novodobé historii ČR. Byl zřízen usnesením vlády již v roce 1991. Mezi hlavní důvody pro jeho vytvoření patří zejména:
•    naplnění Charty OSN na 80. léta, která vyzývá jednotlivé státy, aby vytvořily na vládní úrovni nadresortní orgány pro koordinaci zajištění podpory a integrace osob se zdravotním postižením do společnosti,
•    navázání spolupráce a komunikace pro formulování státní politiky ve vztahu k osobám se zdravotním postižením mezi vládou a organizacemi zdravotně postižených.

Jak vyplývá ze Statutu VVZPO, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů.

VVZPO ve své činnosti usiluje o vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti.
Výbor zejména:
a)    upozorňuje na závažné problémy zdravotně postižených, které náležejí do působnosti několika resortů;
b)    zaujímá stanoviska a předkládá doporučení k materiálům předloženým vládě ČR, pokud se dotýkají zdravotně postižených;
c)    sleduje a napomáhá realizaci aktuálně platného národního plánu pro občany se zdravotním postižením;

Činnost VVZPO (včetně činnosti jeho odborných skupin) zabezpečuje sekretariát Výboru, který je organizační součástí Úřadu vlády ČR.

VVZPO monitoruje a navrhuje opatření ve všech důležitých oblastech, které považuje z hlediska vytváření podmínek pro integraci a zapojení do společnosti za prioritní. Mezi tyto oblasti patří zejména: vzdělávání, zaměstnávání, sociální zabezpečení včetně sociálních služeb, přístupnost prostředí (přístupnost veřejných budov i dopravy), přístup k informacím, zdravotní péče, rehabilitace, přístup ke kulturnímu dědictví, získávání potřebných statistických údajů, zajištění rovného zacházení a zákazu diskriminace apod.

Jak vyplývá z výše uvedeného výčtu, není vhodné svěřit činnost tohoto poradního orgánu do působnosti jediného resortu, neboť je nezbytné působit na všechny výše uvedené oblasti nadresortně a propojovat jejich aktivity tak, aby mohla být zajišťována plná a účinná integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

Je možno objektivně konstatovat, že vytvoření VVZPO a jeho fungování za uplynulých 20 let prokazatelně přispělo k výraznému zlepšení postavení osob se zdravotním postižením, zejména v oblasti naplňování jejich základních lidských práv a svobod. Cesta k integraci je však proces dlouhodobý, na kterém je třeba dále usilovně pracovat. V případě, že by VVZPO byl převeden z Úřadu vlády na MPSV, případně jiný resort, znamenalo by to ztrátu jeho nezávislosti a koordinačních schopností. Důvodně se obáváme, že by tento stav mohl zapříčinit výrazné zpomalení, či dokonce zastavení, procesu integrace a přerušení léta budované spolupráce mezi organizacemi zdravotně postižených a vládou.

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: