Aktuální příručky ČSSZ poradí a provedou

11.03.2012 23:55

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala tři praktické příručky s aktuálními informacemi a radami pro budoucí důchodce, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a o dávkách nemocenského pojištění. Příručky jsou řešeny formou otázek a odpovědí, nechybí v nich příklady a důležité kontakty. Všechny tři brožurky jsou zdarma v tištěné podobě k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení a elektronicky na webových stránkách ČSSZ.

Příručka budoucího důchodce v roce 2012 obsahuje vše, co je dobré vědět o starobním důchodu. Přináší odpovědi na 41 nejčastějších dotazů, které si lidé kladou, když přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu. Přibližuje postup podání žádosti o starobní důchod, seznamuje s možnostmi výplaty starobního důchodu, je v ní i tabulka důchodového věku občanů narozených mezi lety 1936 až 1977.

V Průvodci dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 najdou lidé odpovědi na otázky, jaké dávky náleží z nemocenského pojištění, kdo a kdy dávky vyplácí, co je to dočasná pracovní neschopnost, a řadu dalších z celkem 39 frekventovaných otázek.

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2012 pomůže nalézt správnou orientaci v dané problematice nejen začínajícím OSVČ. Přehledně provede celou oblastí a vysvětlí, co znamená účast na důchodovém pojištění OSVČ, na čem závisí platba pojistného, proč a kdy se podává „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“. Na 32 stranách je připraveno 56 vytipovaných otázek, které si OSVČ pokládají.

Ukázka z Příručky budoucího důchodce v roce 2012, strana 3:
Žena narozená 23. 1. 1954 vychovala 3 děti. Z tabulky vyplývá, že její důchodový věk je 58 let a 4 měsíce. Toho dosáhne 23. 5. 2012. Aby jí vznikl nárok na starobní důchod, musí získat alespoň 28 let důchodového pojištění. Žena pracuje od roku 1973, z toho 10 let pečovala o děti. Celkem je její doba důchodového pojištění 38 let. Ženě vznikne nárok na starobní důchod.

Ukázka z Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012, strana 9:
Zaměstnanec v pracovním poměru je uznán dočasně práceneschopným dne 1. 2. 2012. DPN bude trvat do 8. 3. 2012. Nemocenské zaměstnanci náleží od 22. 2. do 8. 3. 2012, tedy 16 dnů. Rozhodným obdobím pro výpočet nemocenského bude období od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012. Vyměřovací základ zaměstnance za rozhodné období činí 350 000 Kč a DVZ před redukcí bude 958,90 Kč (350 000 Kč/365 dnů). Z výše první redukční hranice (838 Kč) se započítá 90 %, tj. 754,2 Kč (= 90 % z 838 Kč). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (958,90 Kč – 838 Kč = 120,90 Kč) se započítá 60 %, tj. 72,54 Kč (= 60 % z 120,90 Kč). Redukovaný DVZ bude činit 827 Kč (754,20 Kč + 72,54 Kč, zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Výše nemocenského za kalendářní den tak bude 60 % redukovaného DVZ, tj. 496,2 Kč (zaokrouhleno na 497 Kč). Celkem dostane 7 952 Kč.

Ukázka z Příručky OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2012, strana 20:
OSVČ vykonávala po celý rok 2011 hlavní SVČ. Dosáhla daňového základu ve výši 190 000 Kč, Přehled podá 16. dubna 2012. Vyměřovací základ je stanoven ve výši 50 % daňového základu, neboť takto stanovený vyměřovací základ je vyšší než zákonné minimum. Pokud si OSVČ neurčí vyšší vyměřovací základ, výše pojistného bude celkem 27 740 Kč (tj. 95 000 Kč x 29,2 %). OSVČ v roce 2011 zaplatila zálohy na pojistné ve výši 21 684 Kč. Tato částka se odečte od zjištěného pojistného, tj. 27 740 Kč – 21 684 Kč = 6 056 Kč. OSVČ tak musí po podání Přehledu na pojistném doplatit ještě 6 056 Kč. Doplatek je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl podán Přehled, tj. do 24. dubna 2012.

Zdroj: ČSSZ

Klíčová slova: