Využití příspěvku na péči

05.05.2016 13:38
Dotaz: 

Matka pobírá příspěvek na péči na svou 17letou dceru, která studuje internátní školu a domů jezdí někdy jen na jeden víkend. Má úřad práce právo chtít po matce každý měsíc potvrzení od školského zařízení, že jela dcera alespoň 1x za měsíc domů?

Odpověď: 

Z hlediska příspěvku na péči Úřad práce dle § 29, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., kontroluje, zda
a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci,
b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v § 83, nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským domovem anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu7a),
c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c),
d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat.

Dále pak dle odst. 6 výše uvedeného §29 poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, krajská pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela.

Dle mého názoru může pobočka ÚP potvrzení školy požadovat z několika důvodů: 
Pokud by dcera celý kalendářní měsíc byla na internátě, neposkytovala by jí zřejmě péči matka, ale někdo jiný (jiná osoba nebo nějaká sociální služba), příspěvek na péči by tedy dcera měla v tomto měsíci vyplatit osobě nebo službě, která o ni pečovala. Pokud by častěji docházelo k tomu, že dcera není celý kalendářní měsíc doma a příspěvek na péči by si přesto nechávala matka, mohlo by dojít k zastavení výplaty příspěvku, protože by příspěvek nebyl využit k zajištění pomoci (viz výše).

Pokud má dcera II. – IV. stupeň příspěvku na péči, lze počítat dobu péče jako náhradní dobu důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky). Zápočet doby péče je však možný pouze v případě, že pečuje osoba blízká (nebo asistent sociální péče, který bydlí ve společné domácnosti s příjemcem příspěvku) a zároveň tato osoba má největší podíl na péči. 
O době péče pak pobočka ÚP vydává potvrzení (viz druhý odstavec mojí odpovědi), které je podkladem pro to, aby ČSSZ započetla dobu péče jako odpracovanou. Z informací od klientů vyplývá, že ČSSZ požaduje konkrétně uvést, jak poskytování péče probíhalo (s čím konkrétně pečující osoba pomáhala a jak často). Pokud by dcera byla na internátě celý kalendářní měsíc, neměla by matka tedy největší podíl na péči o dceru a doba péče by tedy zřejmě nebyla započtena.

Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že ÚP tedy má právo potvrzení ze školského zařízení požadovat.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.