Souběh zaměstnání a sociální rehabilitace

01.08.2016 18:10
Dotaz: 

Je možné, abych měla pracovní smlouvu a zároveň byla klientkou sociální rehabilitace?

Odpověď: 

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ani zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nezakazuje lidem v pracovním poměru stát se klientem sociální rehabilitace.

Sociální rehabilitace je, dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Z praxe dokonce vím, že kolegové ze sociální rehabilitace mají klienty, kteří pracují a například jim pomáhají s nácvikem dopravy do práce.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.