Podmínky pro započtení doby péče o závislou osobu jako náhradní doby důchodového pojištění

11.10.2016 11:36
Dotaz: 

Starám se 16 let o těžce postiženou sestru, doposud mi s ní pomáhal můj syn, já byla vedena jako 1 pečující osoba, nyní jsem již v starobním důchodu. Syn 32 let se bude stěhovat a nebude mi již k dispozici s hlídáním a pomocí. Žiji s přítelem, má 60 let, nyní je již 3. měsíc nemocen a uvažujeme, že vzhledem k jeho nemocem bude muset opustit namáhavou práci. Přítel zde nemá trvalé bydliště, které je zřejmě podmínkou, aby se mohl stát 1 pečující osobou. Je tedy možné, že by se přítel přihlásil k trvalému pobytu a byl veden jako hlavní pečující? Bylo by za něj placeno zdravotní a sociální pojištění a myslím, že není nutné, aby byl veden na ÚP. Přítel ví, co obnáší starání se o sestru, pomáhá mi s ní. Je tedy možné takovéto řešení?

Odpověď: 

Předpokládám, že chcete, aby Váš přítel byl veden jako hlavní pečující osoba, aby mu byla započtena doba péče o Vaši sestru jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy jako odpracované roky) a aby mu stát hradil zdravotní pojištění, pokud opustí svoje dosavadní zaměstnání.

Podmínky pro započtení doby péče o závislou osobu jako náhradní doby důchodového pojištění stanovuje § 5 odst. 2, bod e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – započtení doby péče jako NDP se týká „osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu“.

Podmínkou tedy není stejné trvalé bydliště, ale pouze společná domácnost. Pokud s Vámi a sestrou Váš přítel bydlí ve společné domácnosti, pak by dle mého názoru mělo stačit čestné prohlášení (buď Vaše, nebo Vaší sestry a Vašeho přítele), popř. nějaký doklad, že se přítel podílí na nákladech na domácnost (např., že z jeho účtu platí náklady na elektřinu).

Co se týče zdravotního pojištění, toto pojištění stát hradí za všechny osoby uvedené v dokumentaci k příspěvku na péči jako osoby pečující (s výjimkou pečující osoby, která pečuje o osobu starší 10 let v I. stupni závislosti), tedy nejen za hlavní pečující osobu, bez ohledu na bydliště pečující a závislé osoby. Pokud Váš přítel opustí zaměstnání, stačí, aby byl v dokumentaci k příspěvku na péči Vaší sestry uveden a ÚP by mu měl vydat potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, že je pečující osoba. Toto potvrzení pak odevzdá na svojí zdravotní pojišťovně.

Pokud již Váš přítel nezvládá práci na svojí současné pozici a chtěl by ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů, doporučuji podat žádost o tzv. převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tuto žádost je třeba doložit posudkem poskytovatelem pracovnělékařských služeb potvrzujícím, že „dlouhodobě pozbyl způsobilost konat dosavadní práci“ (tato formulace by měla být v posudku uvedena). Posudek by měl zpracovat závodní lékař zaměstnavatele; pokud zaměstnavatel závodního lékaře nemá, může posudek zpracovat praktický lékař. Na základě této žádosti je zaměstnavatel povinen zaměstnance do 15 dnů převést na jinou práci, která je pro něj z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní, má zaměstnanec dle § 56 písm. a) Zákoníku práce právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Vzory pro podání žádosti o převedení na jinou práci a okamžité zrušení pracovního poměru naleznete na našem Informačním portálu.

Po skončení pracovního poměru se pak může zaregistrovat na úřadě práce a požádat o podporu v nezaměstnanosti (podmínkou pro výplatu podpory je alespoň 12 měsíců zaměstnání v posledních dvou letech). Upozorňuji pouze na skutečnost, že v případě, že by byl přítel veden jako uchazeč o zaměstnání a zároveň by byl pečující osobou, mohl by být z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen, pokud by z důvodu péče o vaši sestru odmítl nabízené vhodné zaměstnání.

Pokud byste nějaké informace potřebovala upřesnit nebo pokud byste měla nějaké další dotazy, neváhejte se na nás znovu obrátit, buď můžete vložit další dotaz do naší internetové poradny nebo se na nás obrátit i telefonicky např. prostřednictvím naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.