Doprovod syna na lázeňský pobyt

05.05.2017 9:42
Dotaz: 

Mám zdravotně postiženého syna (věk 18 let). Se synem se chystáme na lázeňský pobyt na Slovensko po dobu cca 2-3 týdnů. Celý lázeňský pobyt si budeme hradit sami (zdravotní pojišťovna na něj nepřispívá). Syn do lázní nemůže jet sám - potřebuje pomoc při přesunu, oblékání, toaletě apod. - potřebuje doprovod. Jel bych tedy se synem. Chodím do práce. Prosím, jak mám řešit svou nepřítomnost v práci? Je možné si vzít po dobu pobytu v lázních se synem nemocenskou, ošetřovné? Nerad bych si na to bral dovolenou či neplacené volno.

Odpověď: 

Dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 39 odstavce 1, bodu 2 nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, dle § 40 odstavce 1, podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle:

a) 9 kalendářních dnů,

b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Dále pak dle, §57, ods. 1, bodu c, ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nemocenská, ošetřovné Vaši situaci bohužel neřeší. Nabízí se varianta domluvy s Vaším zaměstnavatelem na náhradním volnu, dovolené. Popřípadě vyhledat službu osobní asistence ve Vašem kraji a zajistit pro Vašeho syna na pobyt v lázních osobní asistentku/ta v případě, že by to bylo pro Vás akceptovatelné. Kontakty na osobní asistenci naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.