Kurz VOŠ Jabok: ASISTENT PEDAGOGA [21. 8. - 1. 9. 2023]

Datum: 
Pondělí, 21. Srpen 2023 - 9:00 - Pátek, 1. Září 2023 - 16:30
Místo konání akce: 
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Stručný popis: 

Anotace

Celý název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, vyhlášky č.317/2005 Sb. pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

 

 

Cílové kompetence

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b) Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona). Tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

c) Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

Závěrečná zkouška kurzu proběhne v září 2023.

Podrobný popis: 

Obsah kurzu

Základy pedagogiky a sociální pedagogiky

Úvod do pedagogiky (4h.)

Obecná didaktika (4h.)

Základy sociální pedagogiky (4h.)

Základy psychologie pro pedagogy

Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (4h.)

Základy sociální psychologie (4h.)

Základy pedagogické psychologie (4h.)

Pedagogická komunikace (4h.)

Základy speciální pedagogiky

Základní teoretická východiska, právní rámec (6h.)

Role asistenta pedagoga (6h.)

Dítě, žák, student se zrakovým postižením (4h.)

Dítě, žák, student se sluchovým postižením (4h.)

Dítě, žák, student s narušenou komunikační schopností (4h.)

Dítě, žák, student s mentálním postižením (4h.)

Dítě, žák, student s tělesným postižením (4h.)

Dítě, žák, student se specifickými poruchami učení a chování (4h.)

Dítě, žák, student se sociálním znevýhodněním (4h.)

Vybraná témata vývojové psychologie (4h.)

Ostatní předměty

Reflexe pedagogických zkušeností (8h.)

Závěrečná práce

V závěrečné práci účastník kurzu zachytí specifika práce s konkrétním dítětem, žákem, studentem se specifickými vzdělávacími potřebami a týmové spolupráce tak, jakoby je předával jinému asistentovi. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Závěrečná zkouška proběhne v září 2023.

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce bude uděleno těm účastníkům, kteří splní podmínky pro úspěšné zakončení vzdělávací akce, kterými jsou účast na přednáškách, odevzdání písemně vypracované závěrečné práce a úspěšné vykonání ústní zkoušky.

80 hodin výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Závěrečná zkouška proběhne v září 2023. Povinná praxe 20 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

V případě, že je kurz obsazen a Vy se chcete přihlásit jako náhradník, pište prosím na cdv@jabok.cz. V mailu napište své celé jméno a číslo na mobil pro rychlejší komunikaci. Předem děkujeme!

Pořadatel: 
VOŠ Jabok