Komplexní vzdělávání pro VEŘEJNÉ OPATROVNÍKY 2024_2025: Cyklus opatrovnictví a podpory osob od A do Z

Datum: 
Pátek, 24. Květen 2024 - 9:00 - Pátek, 16. Květen 2025 - 15:00
Místo konání akce: 
ON-LINE
Stručný popis: 

 

Rádi bychom Vás pozvali na devět na sebe navazujících akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin), které by měly celkově pojmout a seznámit účastníky s péčí o osoby, které již nejsou schopny o sobě samostatně rozhodovat (např. lidé ovlivnění mentálním postižením, demencí, závislostí atd.) z pohledu výkonu VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ.

 

Přednášky bude lektorovat Mgr. Radka Pešlová, právnička věnující se sociálnímu a opatrovnickému právu.

Cena cyklu: 16 110 Kč nebo pak jednotlivých přednášek 1 790 Kč/osobu (cena bez DPH, nejsme plátci DPH).

 

Přihlásit se můžete zde: https://www.socialniradce.cz/prednasky/cyklus-pro-opatrovniky-zakladni-2...

 

Témata jsou zpracovaná, tak aby pojaly všechny okruhy zkoušek odborné způsobilosti pro výkon veřejného opatrovnictví a současně celou šíři opatrovnických záležitostí:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
 2. Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
 3. Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci
 4. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
 5. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
 6. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
 7. Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
 8. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
 9. Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností
Podrobný popis: 

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ JE SPECIFICKÝ VÝKON ČINNOSTI PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SCHOPNÉ HÁJIT SVÁ PRÁVA A PLNIT SVÉ POVINNOSTI.

 

Pro veřejné opatrovníky neexistuje škola a ani jiné systematické vzdělávání.

V devíti přednáškách se zaměříme přímo na otázky spojené s výkonem veřejného opatrovnictví. Budeme řešit např.:

 • Musí opatrovník hned přijet do nemocnice podepisovat souhlasy za opatrovance?
 • Kdy má opatrovaný nárok na ošetření bez svého souhlasu a kdy se léčit musí?
 • Když opatrovaný nemá výplatu invalidního důchodu, ale je nemocný z mládí, jak výplatu získat?
 • Odvolávat se nebo podat novou žádost? Musí opatrovník podávat žalobu?
 • Opatrovaný je bílým koněm, je proti němu vedeno trestní řízení (proti jednateli), jak z toho ven?
 • Co když opatrovaný dluží, ale dluh udělal někdo jiný na jeho jméno?
 • Sociální služby, jak ovlivnit smlouvu, jednání se službami?
 • Co když opatrovanému služba nechce prodloužit smlouvu?
 • Kdo odpovídá, když opatrovaný něco provede, příp. se mu něco stane?
 • Jak schvalovat právní jednání soudem?
 • Kde může být uschovaný občanský průkaz opatrovaného?
 • Právo volit - má opatrovník povinnost opatrovaného volbami provázet?
 • Jak můžeme ovlivnit, kam půjde majetek opatrovaného po jeho smrti?
 • Jde opatrovanému vrátit svéprávnost, když byl omezen nad míru (tj. chápe a zvládá více, případně se s opatrovníkem odmítá stýkat)?
 • Spisová dokumentace k opatrovnictví.

 

 

CYKLUS NAPLŇUJE POŽADAVKY NA POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Veřejní opatrovníci jsou povinni se vzdělávat v rámci prohlubování kvalifikace úředníka dle § 17 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Toto vzdělávání musí být alespoň v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let. Tento cyklus Vám pokryje polovinu rozsahu.

Někteří veřejní opatrovníci mají kumulovanou funkci a jsou tak povinni naplnit i vzdělávání pro sociálního pracovníka dle § 111 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si musí obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci. Tento cyklus pokryje celý rozsah.

Pořadatel: 
Sociální rádce, s.r.o. a Kalis, s.r.o.