Střediska podpory zdravotně postižených studentů na VŠ

ELSA

21.12.2009 11:00

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT v Praze vzniklo sloučením dosud samostatných pracovišť - Centra Tereza a Handicap poradny. Středisko podporuje uchazeče o studium a studenty ČVUT se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou a s chronickým somatickým onemocněním. Komplexní systém služeb je zabezpečován především prostřednictvím digitalizačního a knihovnického servisu, servisu vizualizačního a zapisovatelského, tlumočnického, asistenčního a servisu technického.

08.10.2014 11:53

Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) jako zájmové sdružení právnických osob poskytujících praktický servis studentům se specifickými potřebami na českých vysokých školách i ostatním členům české akademické obce byla založena roku 2013. Wwebový portál slouží jako sdílený dokumentový archiv a diskusní fórum pro členy AP3SP, ale obsahuje rovněž veřejné dokumenty.

Akademická poradna APUPA

23.06.2014 22:46

APUPA nabízí ucelené poradenství, podporu a pomoc všem studentům se speciáolními vzdělávacími potřebami, kteří chtějí studovat či studují na Univerzitě Pardubice. Studenti mohou využít individuální či skupinovou terapii, podporu kondice a supervizi. APUPA poskytne dle individuálních potřeb i kompenzační, reedukační a rehabilitační pomůcky studentům se smyslovým či tělesným postižením a základní technické zázemí studentům se sociálním znevýhodněním.

Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy

23.06.2014 22:42

Stránky obsahují rozsáhlou sekci Informace pro studenty se speciálními potřebami, která se člení na Aktuality, Všeobecné informace, Publikace pro studenty se speciálními potřebami, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, Kontakty na fakultách, Speciální pracoviště na UK i mimo ni, Přístupnost budov UK, Asistenční služby, Literatura pro zrakově postižené, Možnosti ubytování a stravování, Mobility.

Institut rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních studií UK

23.06.2014 22:42

Institut proškoluje instruktory prostorové orientace zrakově postižených a následně kontroluje jejich činnost. Své služby nabízí Institut i zrakově postiženým studentům VŠ. Na počátku (cca 1 měsíc před nástupem na vysokou školu) se student seznámí s umístěním a vnitřním členěním školy, koleje a menzy a zároveň probíhá nácvik základních tras mezi nimi. Po této úvodní přípravě následuje dlouhodobá doprovodná péče v rozsahu asi 16 až 20 hodin měsíčně, při které se operativně řeší vznikající potřeby studentů. Především se procvičují základní trasy, student se seznámí s dalšími zařízeními školy, s dopravním systémem v návaznosti na mimopražskou dopravu, s rozmístěním kulturních zařízení atd., podle individuálních potřeb jednotlivce.

Centrum pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého

23.06.2014 22:40

Handicapovaným studentům Univerzity Palackého poskytuje Centrum vysoce odborný, kvalitní a komplexní poradenský, technický a terapeutický servis, vyvíjí spolupráci se studijními odděleními jednotlivých fakult, poskytuje poradenské služby pro vyučující a spolupracuje i se středními školami, na nichž studenti se zdravotním postižením studují. Kontakty s praktickými aspekty života handicapovaných, zprostředkovaných v rámci Centra, přispívají k udržování vysoké odborné úrovně vysokoškolských pedagogů studijního oboru Speciální pedagogika a dalších příbuzných oborů. Prioritou Centra je poradenská pomoc handicapovaným studentům Univerzity Palackého, popřípadě uchazečům o přijetí ke studiu.

Teiresiás

23.06.2014 22:40

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým. Ve struktuře univerzity je středisko zařazeno jako samostatné univerzitní pracoviště spolupracující se Studijním odborem a Akademickým psychodiagnostickým centrem Rektorátu MU, dále Poradenským centrem, Centrem jazykového vzdělávání a dalšími společnými pracovišti MU. Středisko je dále garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Laboratoř Carolina

23.06.2014 22:39

Centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově poskytuje kurzy pro nevidomé a slabozraké. Lektory jsou většinou studenti MFF. Díky tomu je možné kvalitně pokrýt prakticky jakékoli požadavky klientů. Laboratoř i kurzy slouží přednostně studentům UK, ale jsou přístupné i všem zrakově postiženým. Podmínkou je pouze znalost psaní na stroji a Braillova písma. Žádné předběžné "počítačové znalosti" se nepředpokládají.

Augustin

23.06.2014 22:38

Středisko Augustin zajišťuje na Univerzitě Hradec Králové podporu uchazečům a studentům se​ specifickými potřebami v průběhu celého jejich studia se záměrem umožnit jim se v budoucnu snáze uplatnit na trhu práce. Jeho hlavním cílem je co možná nejvíce zpřístupnit studium na vysoké škole zrakově, sluchově a tělesně postiženým, dále také osobám s poruchami učení, jedincům s narušenou komunikační schopností, s psychickou poruchou či chronickým somatickým onemocněním.

Centrum Slunečnice

23.06.2014 22:29

Centrum pro zdravotně postižené studenty VŠB nabízí pomoc při přizpůsobení studijních materiálů, při prostorové orientaci na škole, pomoc osobních studijních asistentů, dále služby specializované studovny: zvětšování běžného textu nebo převod do digitální podoby, tisk, možnost individuální práce na PC s využitím hlasového výstupu, zaškolení v práci s technikou a programovým vybavením. Poskytuje poradenství v otázkách metodiky odborné práce se zrakově postiženými (pro akademické pracovníky, osobní studijní asistenty), zajišťuje konzultace s odborníky z organizací věnujících se handicapovaným. Umožňuje rovněž přizpůsobení formy přijímacího řízení a nabídzí individuální přípravný kurz matematiky.

Středisko handicapovaných studentů VŠE

23.06.2014 22:28

Nejvíce handicapovaných studentů se na VŠE potýká s vadou zraku, a proto byly služby a technické vybavení centra koncipovány tak, aby jim přineslo co možná největší možnost přístupu ke studijním informacím, který bude srovnatelný s možnostmi ostatních studentů. Se zahájením činnosti SHS se však zvedl zájem i mezi studenty se ztíženou možností pohybu a dokonce i s vadou sluchu a nabízené služby byly rozšířeny podle aktuálních potřeb handicapovaných studentů.

Přehled možností studia na VŠ a VOŠ pro studenty se zdravotním postižením - 2006

23.06.2014 22:27

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zpracoval na základě ankety přehled, jak vysoké školy a vyšší odborné školy zpřístupňují studium osobám se zdravotním postižením. Přehled uvádí, zda je škola přístupná pro vozíčkáře, zda jsou některé učebny vybaveny indukčními smyčkami pro nedoslýchavé a poskytuje i další informace.

Centrum Pyramida

23.06.2014 22:26

Centrum podpory studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě nabízí studentům i uchazečům o studium širokou škálu služeb. Od poradenství přes zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb, knihovnicko-informační služby až po zpřístupňování studijních materiálů v různých formátech a pro různé způsoby četby (hmatový výtisk, elektronický text pro hmatový výstup, pro hlasový výstup, pro lupu atp.).

Studium s postižením a role e-learningu

23.06.2014 22:24

Se zaslouženým zájmem se setkal seminář Studium s postižením a role e-learningu, který se uskutečnil jako součást doprovodného programu veletrhu Medical Fair Brno 2008 v pátek 24. října. Helpnet byl jedním z organizátorů semináře, a protože přednesené informace by mohly zajímat širší veřejnost, přinášíme všechny prezentace.

Studium pro pohybově postižené

14.01.2014 0:14

Od roku 2003 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Škola bez bariér. V rámci programu umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí školného po celou dobu studia. Program je realizován v Praze i v univerzitních střediscích v Plzni a Hradci Králové. V rámci programu Škola bez bariér bylo zřízeno Denní centrum MUP, které studentům s handicapem poskytuje informačně-poradenské služby a které slouží i jako studovna.

VŠTE Bez bariér

04.04.2022 11:35

Bezbariérové centrum na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích nabízí indiciduální pomoc studentům, kteří mají omezení a postižení různého druhu: zraková postižení, sluchová postižení, pohybová postižení, poruchy učení, chronická onemocnění, psychické poruchy, poruchy autistického spektra, poruchy soustředění, postcovidový syndrom a další.

.