Rehabilitace

Tyfloservis, o.p.s.

28.12.2006 20:29

Tyfloservis poskytuje mnoho služeb základní sociální rehabilitace:

 - prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s průvodcem, výběr vhodných tras)
 - sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost atd.)
 - čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce)
 - nácvik vlastnoručního podpisu
 - nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače
 - tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností tato vyobrazení vnímat)
 - rehabilitace zraku (užívání zraku v maximální možné míře)

 - nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.)
Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech.
Tyfloservis má 12 regionálních pracovišť v krajských městech a nejčastěji užívanou formou jejich práce je terénní forma. V poradních dnech (čtvrtek 13 - 18 hod.) je možné kromě přihlášení se do kurzů základní sociální rehabilitace získat odborné poradenství v oblasti veškerých pomůcek, s výjimkou pomůcek na bázi PC.

 

Systém léčby na spinální rehabilitační jednotce v Rehabiliitačním ústavu Kladruby

13.11.2012 19:49

Léčebná rehabilitace pacientů s poraněním míchy a páteře probíhá pro svoji náročnost na spinálních jednotkách. Rehabilitace začíná ihned po úrazu a liší se intenzitou dle fáze, ve které se pacient nachází. Společným cílem celého léčebného procesu v akutní, postakutní i chronické fázi míšního poranění je snaha o maximální obnovu postižených funkcí a dosažení soběstačnosti za využití zbylého svalového potenciálu.Článek zpracovaly Eva Talpová a Marie Kulakovská.

Možnosti léčebné rehabilitace paraplegiků v České republice

13.11.2012 19:45

Bakalářská práce Evy Kudrnové. Práce je zaměřena převážně na oblast léčebné rehabilitace po poranění páteře a možnosti její realizace v České republice. Cílem stále se rozvíjející ošetřovatelské sítě je poskytnutí odborné péče prostřednictvím spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a rehabilitačních center.

Léčebně rehabilitační plán a postup po poranění páteře a míchy

13.11.2012 19:44

Bakalářská práce Žofie Vilímkové. Zabývá se problematikou traumatického poškození páteře a míchy se zaměřením na torakolumbální oblast. V obecné části je stručně popsána anatomie a patofyziologické mechanismy uplatňující se při míšní lézi. Obecná část souhrnu teoretických poznatků se dále také věnuje obecné a speciální traumatologii a terapii poranění. Speciální část se pak zaměřuje na možnosti ucelené rehabilitace spinálního pacienta s důrazem kladeným na léčebnou rehabilitaci.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích

07.11.2012 11:15

Posláním programu ,,Příprava na samostatné bydlení“ je umožnit uživatelům pobytové služby ÚSP pro ZP v Brně - Chrlicích zkušební samostatné bydlení v budově ústavu. Příprava uživatelů na samostatné bydlení je založena na podpoře znovuzískání a upevnění nejvyšší možné výkonnosti, funkční schopnosti a soběstačnosti uživatelů formou ucelené rehabilitace.

Poranění míchy - rehabilitace

28.10.2012 22:15

Poranění míchy jakékoliv etiologie znamená vždy dramatický zásah do kvality života člověka i jeho blízkých. Dochází k zásadním změnám fyzického i psychického stavu, porucha funkce se netýká jen pohybového systému, ale postihuje člověka v celé jeho integritě. Elektronické vydání repetitoria nakladatelství Triton.

Rehabilitační cvičení

08.02.2007 23:09

Popisy cviků s fotografiemi na webu První krok.cz. V sekci bez asistence je 7 cviků, v sekci s částečnou/úplnou asistencí je 8 cviků.

Synergická reflexní terapie

08.02.2007 23:07

Článek na webu Dobromysl.cz popisuje léčebný koncept určený především pro specifikum sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy. Léčebná působnost synergické reflexní terapie je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu, jako jsou  vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy. SRT má charakter doplňkové, podpůrné a preventivní léčby.

Rehabilitační cvičení na videu

08.02.2007 23:06

Videonahrávky rehabilitačních cvičení pro člověka s míšní lézí v domácí péči nabízí web První krok.

IMF - terapie

08.02.2007 23:03

IMF-terapie je psychomotorický způsob znovunaučení libovolných pohybů. Mentální procesy nejsou chápány jako něco spirituálního, ale jako duševní fenomény. Skutečně novou dimenzi v léčení centrálních ochrnutí znamená použití IMF-terapie, Myofeedbacku řízeného intencemi.

Handicap trénink

08.02.2007 22:39

Rubrika na serveru Bodybuilding.cz obsahuje články popisující způsoby cvičení při různých typech postižení.

Krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra

28.12.2006 20:33

Do sociální a pracovní rehabilitace rozhodně patří nácvik práce s kompenzačními pomůckami, které napomáhají nějaké dovednosti a usnadňují ji. Zatímco s jednoduchými pomůckami je zácvik relativně jednoduchý a je součástí rehabilitačního kurzu, existuje mezi kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené kategorie pomůcek, jejichž obsluha není zrovna jednoduchá a vyžaduje odborníky ze zcela jiné profese než sociální či zdravotní. Jedná se o počítače se speciální výbavou, které umožní uživatelům číst a psát, pořizovat, uchovávat, vyhledávat informace. Mimo jiné sociální služby se touto činností zabývají krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra. Metodickým vedením je pověřen Tyflokabinet - metodické centrum tyflopomůcek SONS.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s.

28.12.2006 20:31

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., je jediné svého druhu v České republice. Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním.

Ambulantní rehabilitace se spinálním programem

10.01.2013 12:14

Česká asociace paraplegiků vytvořila velmi potřebnou databázi informací především pro ty, kteří se po nehodě či nemoci nově ocitli na invalidním vozíku. Kde najít pracoviště, které poskytuje kvalitní rehabilitaci právě těmto pacientům?