Zpětné doplacení nesprávně odepřeného důchodu

17.01.2017 16:32
Dotaz: 

V roce 2015 mi byl odebrán invalidní důchod 1. stupně. Podala jsem námitky k odvolací komisi, důchod mi byl opět uznán od data 23.7.2015, ode dne, co mi byl odebrán, a ještě zvýšen na 2. stupeň. Dostanu vše vyplaceno zpětně za těch 19 měsíců?

Odpověď: 

Ohledně nároku na výplatu důchodu nebo jeho části zpětně uvádí § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, následující informace:

(1) Zjistí-li se, že

 a) nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl, důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen,

b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh této lhůty platí § 55 odst. 2 věta druhá a třetí obdobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení,

 c) důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byl přiznán nebo se vyplácí neprávem, důchod se sníží nebo odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen,

 d) se změnily skutečnosti rozhodné pro výši důchodu nebo pro nárok na jeho výplatu, postupuje se obdobně podle ustanovení písmene b) nebo c).

Dle informací z výše citovaného zákona se tedy domnívám, že by Vám měl být rozdíl mezi částkami invalidního důchodu I. a II. stupně vyplacen zpětně, zřejmě od data vzniku invalidity II. stupně. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.