Základní životní potřeba Péče o zdraví

02.12.2018 10:49
Dotaz: 

Proběhlo u nás přeposouzení příspěvku na péči na mého syna (6 a půl let), autista s mentální retardací, nekomunikuje, nepoužívá náhradní komunikační prostředky, je plně závislý na mé pomoci a nebyl mu uznán bod Péče o zdraví. Prosila bych o radu, budu se odvolávat a potřebuji vědět, co přesně tento bod obsahuje, abych měla představu, jak odvolání formulovat.

Odpověď: 

Základní životní potřeba Péče o zdraví je podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, stav, kdy osoba je schopna:
1. dodržovat stanovený léčebný režim,
2. provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,
3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

U osob do 18 let věku se navíc hodnotí potřeba mimořádné péče. Mimořádná péče je péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.

V Instrukcích MPSV – Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na péči je bod Péče o zdraví popsán takto:

Schopnost zvládat tuto ZŽP se hodnotí vždy ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem. V rámci stanoveného režimu se zohledňují i preventivní opatření nařízená lékařem. 
- Za schopnost péče o zdraví se považují preventivní opatření nařízená ošetřujícím lékařem. Nedílnou součástí preventivních opatření jsou cílená každodenní hygienická a protiepidemická opatření snižující šíření infekčních agens v domácím prostředí (např. nutná dezinfekce výlevek, odpadů a WC). 
- K neschopnosti zvládat péči o zdraví může dojít např. při ztrátě úchopové schopnosti obou rukou, ztrátě jemné motoriky, těžké poruše funkce nosného a pohybového ústrojí, praktické a úplné nevidomosti obou očí a při těžkých duševních poruchách spojených se sociální dezintegrací. 
- Za neschopnost zvládat ZŽP péče o zdraví lze pokládat stav, kdy z důvodu DNZS osoba není schopna provádět si sama každodenní ošetřování rozsáhlejších patologických kožních procesů, použít nebo vyměnit ortopedickou nebo kompenzační pomůcku (např. sluchadlo, kompresivní punčochy), dodržovat léčebný režim, rozpoznat správný lék, pravidelně užívat léky, aplikovat injekce, včetně inzulínu, provádět léčebná opatření, inhalovat, rehabilitovat, provádět logopedická cvičení, měřit metabolity v krvi a moči, provádět nezbytná preventivní opatření.
- Za neschopnost péče o zdraví se považuje též stav, kdy osoba z důvodu těžkého narušení nebo pozbytí duševních kompetencí (např. v případě  střední, těžké nebo hluboké mentální retardace) nemá dostatečné dispozice, aby pečovala o své zdraví v případě potřeby, přestože nemá stanoveno každodenní medikaci ani každodenní provádění léčebných a ošetřovatelských opatření. Pokud dlouhodobě a každodenně osoba není schopna rozpoznat  rizika ohrožení svého zdraví a života, pečovat o své zdraví v běžných, opakovaně se vyskytujících „banálních“ situacích (drobné poranění, nevolnost, bolest, teplota aj.), jedná se o nezvládání ZŽP péče o zdraví.

Součástí Instrukcí je také Psychomotorický vývoj dítěte podle věku dítěte a podle toho, co by dítě v daném věku mělo zvládat a co znamená, že nezvládá a potřebuje mimořádnou péči. V případě potřeby Péče o zdraví je uvedeno, že dítě do 12 let tuto potřebu nezvládá, proto nerozumím tomu, z jakého důvodu nebyla tato potřeba uznána jako nezvládnutá. 

V odvolání doporučuji okomentovat všechny posouzené základní životní potřeby, tedy i ty, které byly uznány za nezvládnuté. U zmiňované neuznané potřeby doporučuji popsat vše, co v rámci této potřeby Váš syn potřebuje a uvést všechny argumenty, které považujete za důležité.

Vzor odvolání si můžete stáhnout na našem Informačním portálu. V případě, že byste potřebovala pomoci se sepsáním odvolání, můžete se na nás obrátit prostřednictvím bezplatné poradenské linky 800 100 250 (pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin) nebo emailu poradna@ligavozic.cz.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.