Společně posuzované osoby

10.09.2017 16:34
Dotaz: 

Plnoletý syn (má průkaz ZTP/P) žije s přítelkyní v nájemním bytě v jiném městě, ale trvalé bydliště má stále u nás, u rodičů. Chtěl by si zažádat o příspěvek na pořízení auta. V žádosti se mají uvést příjmy i společně posuzovaných osob. Zajímalo by nás, zda se v tomto případě jedná o osoby stejného trvalého bydliště (rodiče a druhý mladší bratr) nebo o osoby žijící ve stejné domácnosti, tj. pouze jeho přítelkyně.

Odpověď: 

Dle § 4, ods. 1, 7, zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, se společně posuzují

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,

c) rodiče a

1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,

2. zletilé děti,

pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),

d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Pokud společně užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí; v ostatních případech se okruh společně posuzovaných osob stanoví podle jejich souhlasného prohlášení. Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se však posuzuje i s dítětem společně s rodiči.“

Z výše uvedeného lze vyvodit, že v případě, že Váš syn splňuje podmínky „nezaopatřeného dítěte“ a má stále trvalé bydliště u Vás, můžete být posuzováni společně se synem.  V opačném případě by syn pravděpodobně musel sepsat čestné prohlášení a doložit (např.: nájemní smlouvou), že s Vámi nežije a byl posuzován individuálně se svou přítelkyní. Domnívám se, že každý úřad práce k tomu může přistupovat poněkud odlišným způsobem. Doporučila bych Vám proto se na tuto informaci přímo zeptat na úřadu práce, kde bude syn o příspěvek žádat.

Pracovníci Poradny ligy vozíčkářů.