Souběh ošetřovného a příspěvku na péči

24.09.2016 15:32
Dotaz: 

Mám na syna příspěvek na péči. Zároven jsem si našla práci na zkrácený uvazek po dobu, co je ve školce. Pokud onemocní, mám nárok na ošetřování člena rodiny - myslí syna, když mám na něj příspěvek na péči?

Odpověď: 

Ošetřovné a příspěvek na péči se řídí dle odlišných zákonů, které se v tomto případě vzájemně nevylučují. U ošetřovného je však potřeba splnit, dle zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, podmínky nároku.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu:
1) ošetřování dítěte mladšího 10 let, z důvodu úrazu či nemoci, z důvodu uzavření školského zařízení (havárie, epidemie) nebo kdy fyzická osoba jinak pečující o dítě onemocněla, utrpěla úraz, aj. 
2) ošetřování jiného člena žijícího ve společné domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou 
3) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných osob nebo postupně dvěma oprávněným osobám, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají.

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné:
1) jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
2) jestliže je zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény

Dále na ošetřovné nárok nemají:
a) příslušníci,
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
c) domáčtí zaměstnanci,
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
h) zahraniční zaměstnanci,
i) členové kolektivních orgánů právnické osoby

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

A výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.