Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

23.07.2019 8:39
Dotaz: 

Pracuji v chráněné dílně na zkr. úvazek - 4 hodiny denně. Mám 1. stupeň inv. důchodu. Nyní jsem delší dobu na neschopence, jezdila jsem na rehabilitace a různá vyšetření, můj stav se horší... Mám zažádáno o pobyt v reh. ústavu a čekám na schválení. Mám dotaz, zda i po dobu mé neschopenky na mě pobírá můj zaměstnavatel příspěvek na zdr. postižené od státu? Když nyní nepracuji? A zda se pracovní neschopnost započítává do odpracovaných let na starobní důchod? A zda v případě výpovědi od zaměstnavatele po skončení neschopnosti bych měla nárok na podporu v nezaměstnanosti a v jaké výši? Zřejmě jen průměr za ty 4 hodiny denně? Neměla jsem neschopenku mnoho let, proto vůbec nevím, co to obnáší...je mi 55 let... 

Odpověď: 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce je určen na mzdové náklady na zaměstnance se zdravotním postižením, mezi mzdové náklady patří i náhrada mzdy v prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Pokud jste v pracovní neschopnosti celý kalendářní měsíc, pak zaměstnavateli vznikají náklady pouze v souvislosti s výše uvedenou náhradou mzdy; za dobu, kdy je Vám z ČSSZ vypláceno nemocenské, Vašemu zaměstnavateli mzdové náklady nevznikají a nemůže na Vás tedy pobírat příspěvek od Úřadu práce.

Doba trvaní dočasné pracovní neschopnosti v době trvání pracovního poměru se z hlediska odpracovaných let na starobní důchod započítává, považuje se za tzv. vyloučenou dobu; započte se tedy jako doba odpracovaná, ale z hlediska výpočtu částky důchodu se o dobu trvání PN zkracuje období, na které se rozpočítávají výdělky, ze kterých se SD počítá.

Pokud ze zdravotních důvodů nadále nejste schopna pracovat na současné pozici, může dojít k tomu, že Vám zaměstnavatel ze zdravotních důvodů dá výpověď, nicméně můžete využít i následující postup, který je pro Vás výhodnější – nejprve podejte žádost o tzv. převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tuto žádost můžete podat i v případě, že již víte, že zaměstnavatele Vás na jinou pracovní pozici nepřevede; podání této žádosti je podmínkou pro další postup. Žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb potvrzujícím, že jste „dlouhodobě pozbyla způsobilost konat dosavadní práci“ (tato formulace by měla být v posudku uvedena); posudek by měl zpracovat závodní lékař zaměstnavatele. Na základě této žádosti je zaměstnavatel povinen Vás do 15 dnů převést na jinou práci, která je pro Vás z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní, máte dle § 56 písm. a) Zákoníku práce právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (na rozdíl od výpovědi od zaměstnavatele ze zdravotních důvodů, kdy odstupné nenáleží). Vzory pro podání žádosti o převedení na jinou práci a okamžité zrušení pracovního poměru naleznete na našem Informačním portálu.

Po ukončení pracovního poměru se můžete registrovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání a případně pobírat podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou nároku na podporu v nezaměstnanosti je odpracovat alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech, za odpracovanou dobu se počítá v tomto případě i doba pracovní neschopnosti. Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává jako průměr výdělků v posledních 12 měsících.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.