Paranoidní schizofrénie a opatrovnictví

25.03.2020 10:31
Dotaz: 

Mám syna, 38 let, kterému byla diagnostikována paranoidní schizofrénie. Byl 8 měsíců hospitalizován. Po návratu byl rok v pořádku, chodil i na 4 hodiny do práce. Nemoc se v září vrátila a je mu měněna léčba. Vzhledemk tomu, že začal mít závislost na nakupování čehokoliv, utratil během tří měsíců 100 000 Kč. Má v osobním vlastnictví byt, který jsem na něj dala přepsat ještě před vypuknutí nemoci.V zhledem k tomu,ž e mám strach, aby si byt neprodal a nezůstal na ulici, nebo si nezačal půjčovat, potřebuji poradit jaká je jiná možnost ochrany mého syna než omezení svépravnosti k prvním úkonům. Hlavně se mi jedná o to, co může opatrovník udělat pro to, aby mohl takové situaci zabránit.Z da existuje nějaké omezení, kdy musí být eventuelně podpis i opatrovníka, aby byl úkon opatrovance platný. Nikdo mi to nedovedl vysvětlit a nikde jsem na internetu nenašla. 

Odpověď: 

Váš syn je vlastníkem bytu, který jste mu darovala, a Vy máte obavu, aby jej neprodal a nestal se bezdomovcem. Synovo neuvážené nakládání z penězi odůvodňujete diagnostikovanou paranoidní schizofrenií. Během tří měsíců stihl utratit 100.000 Kč. Zajímá Vás, zda existuje jiná cesta k ochraně Vašeho syna před ním samotným, než omezení svéprávnosti.

Řekněme, že by Váš syn uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem by byl byt, jenž od Vás dostal darem. Je taková kupní smlouva platná, když se jedná o osobu s duševní poruchou?
Dle ust. § 581 občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je právní jednání (v našem případě ona kupní smlouva) neplatná, pokud jej učiní osoba, která není plně svéprávná a nemá k takovému jednání způsobilost.

Co to znamená ve Vašem případě? Váš syn by musel být omezen ve svéprávnosti rozhodnutím soudu a v rozhodnutí by muselo být uvedeno, že není oprávněn činit právní jednání, pod která by bylo možno podřadit i onu kupní smlouvu na byt. Uzavírání kupních smluv osobou s omezenou svéprávností podléhá soudnímu dohledu. Opatrovník musí podat k soudu návrh na schválení kupní smlouvy (ust. § 483 OZ). Teprve po vydání rozhodnutí soudem o schválení právního jednání, může být kupní smlouva platně uzavřena a vlastnické právo nového vlastníka bytu zapsáno do katastru nemovitostí. Katastrální úřad vyžaduje doložení rozhodnutí soudu.

Neuniklo mi, že hledáte jinou cestu než je právě omezení svéprávnosti Vašemu synovi. V ust. § 581 OZ se dále uvádí, že právní jednání (v našem případě ona kupní smlouva) je neplatné, pokud jej učiní osoba jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat. Znamená to, že není třeba, aby jednající osoba byla omezena ve způsobilosti k právnímu jednání (zbavit způsobilost k právnímu jednání již od 01.01. 2014 nelze), postačí, aby v době, kdy činí právní jednání byla postižena duševní poruchou, která ji činí neschopnou právně jednat. Uvedu Vám příklad.

Příklad: X uzavřel kupní smlouvu s Y, kterou prodává svůj byt. X je osoba s duševní poruchou – schizofrenie chronická paranoidního typu. X nemá omezenu svéprávnost k právnímu jednání. Soud by v takovém případě konstatoval, že kupní smlouva je neplatná.
Všimla jste si, že uvádím, že by neplatnost právního jednání (kupní smlouvy) konstatoval soud. Aby se soud touto záležitostí zabýval, musel by někdo, kdo má na věci odůvodněný zájem (v našem případě i Vy) podat žalobu o určení neplatnosti právního jednání (kupní smlouvy). Jinak by se soud touto záležitostí nezabýval.
Tato řízení jsou často časově náročná, s vysokou pravděpodobností by se vyhotovoval znalecký posudek z oboru psychiatrie. Píšete, že Váš syn má schizofrenii. Je tedy otázkou, zda jeho typ schizofrenie je duševní poruchou, která jej činí neschopným uzavírat kupní smlouvy ve smyslu ust. § 581 OZ. To je dotaz na psychiatra.

Závěrem mohu jen doporučit, pokud máte vážné obavy o to, že Váš syn by si svým jednáním mohl přivodit vážnou újmu, abyste vážně zvážila možnost podání návrhu na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka. Rádi Vám s tím pomůžeme.

Pacovníci Poradny Ligy vozíčkářů.