Nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě snížení stupně invalidity z III. na II. stupeň

21.09.2016 11:02
Dotaz: 

Můžu se zaregistrovat na úřadě práce a dostávat podporu v nezaměstnanosti při snížení stupně invalidity ze třetího na druhý stupeň? Pokud ano, jak dlouho a kdy si budu muset začít platit sociální a zdravotní pojištění? Jak vysoká je částka pojištění?

Odpověď: 

V případě snížení stupně invalidity z III. na II. stupeň se samozřejmě můžete zaregistrovat na úřadě práce, na výplatu podpory v nezaměstnanosti byste měla nárok v případě, že máte v posledních 2 letech splněno alespoň 12 měsíců zaměstnání - lze splnit buď zaměstnáním, nebo některou z tzv. náhradních dob zaměstnání (jako náhradní doba zaměstnání se počítá i doba pobírání ID III. stupně).

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší podle věku:
- do 50 let věku 5 měsíců 
- od 50 do 55 let věku 8 měsíců
- nad 55 let věku 11 měsíců

Upozorňuji však, že pokud byste podala námitku (popř. správní žalobu) proti snížení stupně ID a byl by Vám navrácen ID III. stupně zpětně, mohlo by bohužel dojít k situaci, že byste vyplacenou podporu musela vrátit, a to v případě, že byste v posudku o invaliditě III. stupně měla uvedeno, že „nejste schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ – osoby s tímto typem invalidity III. stupně totiž nemohou být na ÚP evidovány jako uchazeči o zaměstnání a tedy nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Co se týče výše pojistného - zdravotní pojištění si sama hradit nemusíte ani v případě, že Vám byl snížen stupeň invalidity, ZP stát hradí invalidním důchodcům ve všech stupních invalidity (u ID I. a II. stupně pouze s tím omezením, že pojistné je hrazeno pouze osobám, které mají nárok na výplatu ID) i všem uchazečům o zaměstnání evidovaným na ÚP.

Sociální pojištění stát nehradí, doba pobírání ID se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (jako „odpracované roky“) pouze v případě pobírání ID III. stupně. Částečně se však započítává i doba evidence na ÚP - započítávají se všechny doby, po které osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a poté maximálně 3 roky v součtu bez nároku na podporu. Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu před 55 roku věku se může započíst v max. rozsahu 1 roku, po 55 roku věku se může započíst max. v rozsahu 3 let (pokud nějakou dobu evidence na ÚP bez nároku na podporu nemá osoba vyčerpánu již před dosažením 55 let).

Pokud byste si chtěla sama hradit důchodové pojištění, existuje možnost tzv. dobrovolného důchodového pojištění, které v roce 2016 činí 1 891 Kč. Bližší informace o dobrovolném důchodovém pojištění můžete nalézt na webu ČSSZ, popř. získat na OSSZ v místě vašeho bydliště.

Pokud byste potřebovala nějaké informace vysvětlit blíže, nebo byste měla další dotazy, doporučuji nás kontaktovat na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.