Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

07.02.2015 11:13

Strategii zpracoval Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV ve spolupráci s pracovní skupinou k tomuto úkolu ustavenou a sdružující odborníky věnující se dlouhodobě sociálním službám nebo oblasti plánování sociálních služeb. Dokument se skládá z několika částí. V části nazvané Koncepční východiska jsou zachyceny zásadní premisy strategie. Část analytická v členění podle jednotlivých témat popisuje vybrané analytické údaje či informace a shrnuje výsledky některých analýz. Část strategická vychází jednak z analytické části, jednak z výstupů jednání a materiálů zpracovaných výše zmíněnou pracovní skupinou, která nad rámec provedených analýz některá témata rozvinula nebo identifikovala témata další. Strategická část také obsahuje vizi a cíle pro celé období platnosti strategie, přičemž cíle budou průběžně rozpracovávány do konkrétnější podoby v akčních plánech.