Studium pro pohybově postižené

V rámci programu Škola bez bariér umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí části školného po celou dobu studia. Stipendium je poskytováno ve formě prominutí 90% školného po celou dobu studia (student s přiznaným stipendiem platí pouze 10% výše školného za akademický rok).
Podmínky pro přiznání stipendia

    úspěšné absolvování přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých studijních programů stanovených příslušným rozhodnutím rektora
    žádost o stipendium podle Stipendijního řádu MUP a příslušného rozhodnutí rektora
    průkaz ZTP, ZTP/P nebo potvrzení o invaliditě (přikládá se k žádosti o...

 

Klíčová slova: