Centra denních služeb

Posílit samostatnost a soběstačnost, například v oblasti osobní péče, využívání veřejných míst a služeb, využití volného času, získání a udržení si pracovního místa, uplatňování práv a nároků, kontaktu s komunitou mají centra denních služeb.

Domov Olga

25.02.2007 18:34

Domov OLGA v Blansku je denní stacionář pro dospělé ženy a muže s trvalým zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným).

Akord

25.02.2007 18:35

Denní stacionář v Praze 2 je určen pro lidi ve věku od 6 do 45 let s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby. Klientům nabízí smysluplně trávený denní pobyt ve všední dny od 7 do 17 hodin s pestrým individuálním a skupinovým programem a zajištěnou osobní asistencí v péči o sebe. Dále poskytuje služby: komunitní centrum, rehabilitační péče (i pro veřejnost), vzdělávání - individuální programy, arteterapie, muzikoterapie a ergoterapie, respitní péče - škola v přírodě.

Stacionář NONA

25.02.2007 18:37
Posláním Stacionáře NONA v Novém Městě nad Metují je poskytovat službu lidem se smyslovým, tělesným, kombinovaným a mentálním postižením v oblasti lehké a středně těžké mentální retardace v denním zařízení a to dětem ve věku od 4 do 8 let, mládeži a dospělým od 15 do 50. Nenásilnou formou  naučit uživatele samostatnému životu ve společnosti zdravých s co možná nejmenší asistentskou pomocí, dle individuálních možností, schopností a přání každého uživatele.

Dětské centrum Paprsek

25.02.2007 18:39
Dětské centrum v Praze - Hloubětíně nabízí denní pobyt  pro děti od 3 do 18 let s výraznými postiženími psychickými, smyslovými, zejména s postiženími kombinovanými. Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a jejich rodiny s vývojovými, výchovnými a výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále pro děti a mládež s postiženími psychickými, smyslovými, pohybovými nebo s kombinací těchto postižení.  U dětí útlého věku je možnost rané intervence poskytované v rodině podle programu Portage. Při denním staniconáři Paprsek působí Hvězdička, o.s. - klub rodičů a přátel na podporu dětí a mladých lidí se specifickými potřebami.

Letohrádek Vendula

11.06.2014 22:58

V atraktivních prostorách Letohrádku Vendula poskytují různé alternativní sociální služby, například denní stacionář, zácvik v oblasti tradičních řemesel a chráněné zaměstnávání, krizové centrum s bezbariérovým ubytováním, autodopravu, sociálně-právní poradenství apod.