Základní kurz pro asistenty pedagoga - PRAHA

Datum: 
Pondělí, 31. Říjen 2016 - 9:00 - Středa, 14. Prosinec 2016 - 17:00
Místo konání akce: 
Diakonická akademie s.r.o., Belgická 374/22, Praha 2
Stručný popis: 

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz je určen:

pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Absolvent kurzu:

získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv

získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole

osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení

dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat

získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat

bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči

získá informace o strategii zvládání krizových situací

dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat

nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Základní kurz pro asistenty pedagoga je akreditován podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kur­z.

Rozsah kurzu:

80 hodin přímé teoretické výuky (4 bloky výuky vždy 9 – 17 hodin)

40 hodin praxe ve škole

individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Počet účastníků:

kapacita kurzu je maximálně 20 účastníků

Podmínky účasti:

komunikativnost, spolehlivost, empatie základní znalost práce s MS Office, internet

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu:

75% účast na seminářích

vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu

napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu

splnění povinné 40 hodinové praxe

Absolvování Základního kurzu pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 198/2012 Sb. O pedagogických pracovnících, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.

Akreditace:

kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. 652/2015–1–124 v systému DVPP, akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015

Kontakt:

Michaela Antalíková – metodička a koordinátorka kurzů v Praze

michaela.antalikova@rytmus.org, 734 852 654

Bližší informace o kurzu včetně možností, jak se přihlásit naleznete ZDE

datum: 31. 10. – 2. 11., 14. – 16. 11., 28. – 30. 11., 12. – 14. 12. 2016

čas: 9 – 17 hodin

místo: Diakonická akademie s.r.o., Belgická 374/22, Praha 2

lektoruje: tým lektorů

cena: 9 500,– Kč

 

Pořadatel: 
Nadační fond Rytmus