Zápis mluvené řeči pro sluchově postižené

23.07.2014 14:49

Petr Peňáz, ředitel Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně, představil jak na Masarykově univerzitě zajišťují přepis přednášek pro studenty se sluchovým postižením.

Shrnutí základních údajů
Na Masarykově univerzitě studuje v současnosti 90 studentů s těžkým sluchovým postižením. Jejich relativní zastoupení na jednotlivých fakultách je vidět z následující tabulky:
Fakulta
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ekonomicko-správní f.
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,3 ‰
0,6 ‰
1,2 ‰
1,2 ‰
1,3 ‰
1,3 ‰
F. informatiky
0,7 ‰
0,7 ‰
1,8 ‰
3,5 ‰
5,9 ‰
7,4 ‰
8,1 ‰
6,6 ‰
6,2 ‰
F. sociálních studií
0,0 ‰
0,7 ‰
1,8 ‰
2,1 ‰
2,6 ‰
2,1 ‰
3,6 ‰
3,6 ‰
3,1 ‰
F. sportovních studií
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
Filozofická f.
1,0 ‰
1,4 ‰
1,4 ‰
1,5 ‰
1,9 ‰
2,1 ‰
2,2 ‰
2,4 ‰
2,8 ‰
Lékařská f.
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
0,3 ‰
0,3 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
Pedagogická f.
1,0 ‰
1,8 ‰
2,0 ‰
2,8 ‰
3,6 ‰
3,9 ‰
4,1 ‰
4,6 ‰
5,4 ‰
Právnická f.
0,4 ‰
1,2 ‰
1,1 ‰
1,6 ‰
1,9 ‰
2,6 ‰
2,9 ‰
2,5 ‰
2,1 ‰
Přírodovědecká f.
0,0 ‰
0,4 ‰
0,0 ‰
0,4 ‰
0,4 ‰
1,0 ‰
0,9 ‰
0,8 ‰
1,5 ‰
MU celkem
0,5 ‰
0,9 ‰
1,0 ‰
1,5 ‰
1,9 ‰
2,3 ‰
2,5 ‰
2,5 ‰
2,7 ‰
 
Hodnoty, které na některých fakultách dosahují 0,5-1 %, svědčí o tom, že studium neslyšících není na MU jevem, který lze ošetřit individuálním přístupem, nýbrž standardní rutinou vyžadující rutinní řešení. Směrnice rektora č. 4/2003 o studiu osob se specifickými nároky zaručuje akademické veřejnosti:
1. právo na tlumočení, případně překlad mezi mluveným/psaným a znakovým jazykem
a. fyzicky přítomný tlumočník (MU zaměstnává aktuálně 6 tlumočníků interních       a 10 externích)
b. virtuální tlumočník online (technické řešení služby MU byla po technické stránce přejata agenturou APPN a je na INSPO rovněž prezentována)
2. právo na vizualizaci mluvené řeči
a. znakováním mluvené řeči (zajišťují rovněž tlumočníci ZJ)
b. artikulací (uplatňováno výjimečně)
c.   simultánním zápisem mluvené řeči (MU zaměstnává 25 zapisovatelů)
3. věcný záznam mluveného projevu (zajišťují titíž zapisovatelé jako simultánní zápis)
Jednou z podstatných skutečností je, že MU nabízí tyto služby nikoli službu sluchově postiženým, ale jako veřejnou službu akademické veřejnosti. Nepředpokládá se tedy iniciativa studenta (služba je k dispozici slyšícím i neslyšícím, učitelům i studentům).
Hlavní pravidla pro zapisovatele MU
1. Zajišťování zapisovatelských služeb je na všech pracovištích a popř. také na všech akcích Masarykovy univerzity pověřeno Středisko Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky MU.
2. Služby zapisovatelů jsou nabízeny také jako alternativa v případě, že z kapacitních důvodů není možno zajistit tlumočníka.
3. Zapisovatel přichází na místo určení vždy včas, nejlépe s časovým předstihem a je povinen si předem zjistit, kde se koná akce, při níž má zapisovat, a jaký je její obsah     a cíl.
4. Zapisovatel má k dispozici techniku, kterou zajišťuje Středisko Teiresiás. Technika pro zapisovatele je umístěna na vrátnicích jednotlivých fakult a ve Středisku Teiresiás.
5. Zapisovatel má k dispozici jednotnou šablonu dokumentu pro zápis.
6. Není-li domluvena vizualizace na plátno přístupné všem, může zapisovatel zajistit simultánní zápis nejvýše 2 osobám, v případě více osob se zajišťuje další zapisovatel nebo fyzické propojení více notebooků obsluhovaných jedním zapisovatelem.
7. Po zapisovateli nemůže být vyžadována žádná další aktivita, která nesouvisí se zápisem výroku jedné ze zúčastněných stran.
8. Pokud se sluchově postižený nebo slyšící domnívá, že výkladu nerozumí pro chybný nebo nezvyklý zápis, sdělí to přímo zapisovateli, při opakovaném neporozumění se obrátí na středisko Teiresiás.
9. Zapisovatel dodržuje zásadu diskrétnosti a mlčenlivosti a nezneužije informací, které získá v průběhu zapsané situace. Platí jednotná pravidla pro archivaci zápisů a jejich další využití.
Obecná typologie zápisů
Příkladový text (Jiří David, vizuální umělec; ČT1, Události, komentáře 13. 1. 2009)
Fonologický přepis zvukového záznam:
# dobře + dobře # takže + já=si + já=si=mislím + že + že + každá + vjec + která + trošinku + vi=buďí + jakísi + rozrux + mislím + s=toho + umňeleckího + pohledu + ňikolif + žádná + válka + nebo + plin + nebo + ňeco + podobňe + nebo + zmňena + vládi + tak + je + samo=zřejmňe + dúležití + pro + určité + kulturňí + konteksti + konkrétňí + zemně + a + f=tom + konkrétňím + roce + čili + já + mám + třeba + jinej + názor + na + na=umňeňí + neš + má + davit + černí + ale + sem + ten + kerej=ho=bude + obhajovat + abi + takové + vjeci + vlastňe + mohli + vzňikat + jako + mohli + vzňikat + jako + po=svjeťe + protože + uš=samotná + ta=budova + nebo + nebo + ten + ten=vňitřek + tí=budovi # bil=sem + v=bruselu + asi + přet=mňesícem + a + púl # sou + ďesiví + ti=budovi # takže + jakákolif + podobná + vjec + biť + atraktivňí + s=toho + pohledu + popkulturi + pomúže #
1. Vizualizační zápis (viz výše typ 2.c)
     probíhá simultánně v reálném čase, odpovídá vizualizaci znakovanou češtinou nebo artikulačnímu tlumočení
     s ohledem na právo na soukromí a ochranu osobnosti by v rámci možností měl být upozorněn ten, jehož projev se zapisuje, že je takto zaznamenáván, aby mohl svůj projev přizpůsobit nebo i zapisování s nějakým racionálním vysvětlením zakázat
     nutnou podmínkou pro oba podtypy je profesionální rychlost psaní, umožňující zápis běžně mluveného jazyka v reálném čase
     není určen ke studiu a správně by neměl být uchováván (pokud neslouží současně jako registrační záznam)
     pro sluchově postiženého komunikujícího česky:
     podléhá týmž pravidlům jako vizualizace artikulačním tlumočením
     hlavní podmínkou je dobrá viditelnost v reálném čase, umístění v zorném poli, kde je i učitel, aby bylo možné současně sledovat jeho jednání a gesta, přesnost
     ze skutečně slyšeného se vypouštějí jenom zjevné a ihned opravené chyby         a přeřeknutí, záznam drobných pauz a nechtěných zvuků
     pro osobu komunikující ZJ (typicky nedoslýchavý, ohluchlý, výjimečně neslyšící):
     podléhá podobným pravidlům jako vizualizace znakovanou češtinou, nikoli tedy požadavkům na úplnou totožnost řečeného a zapsaného
     hlavní podmínkou je dobrá viditelnost v reálném čase, umístění v zorném poli, kde je i učitel, aby bylo možné současně sledovat jeho jednání a gesta
     vedlejší podmínkou je srozumitelnost (úprava vět na standardní a pokud možno syntakticky jednoduché, tj. bez vsuvek a nepravidelností, jejichž interpretace předpokládá dobrou jazykovou zkušenost)
Vizualizační zápis příkladového textu:
Dobře, dobře, takže já si myslím, že každá věc, která trošinku vybudí jakýsi rozruch, myslím z toho uměleckýho pohledu, nikoliv žádná válka nebo plyn nebo něco podobně, nebo změna vlády, tak je samozřejmě důležitý pro určité kulturní kontexty konkrétní země a v tom konkrétním roce, čili já mám třeba jinej názor na umění, než má David Černý, ale jsem ten, kterej ho bude obhajovat, aby takové věci vlastně mohly vznikat, jako mohly vznikat po světě, protože už samotná ta budova nebo ten vnitřek tý budovy, byl jsem v Bruselu asi před měsícem a půl, jsou děsivý ty budovy, takže jakákoliv podobná věc, byť atraktivní z toho pohledu popkultury, pomůže.
2. Registrační zápis (viz výše typ 2.c se současným zřetelem ke 3)
     odpovídá diktafonové nahrávce (a s ohledem na právo na soukromí a ochranu osobnosti by v rámci možností měl být upozorněn ten, jehož projev se zapisuje, že je takto zaznamenáván, aby mohl svůj projev přizpůsobit nebo i zapisování s nějakým racionálním vysvětlením zakázat)
     probíhá v reálném čase, nikoli nutně simultánně (může, resp. má být dodatečně korigován a redigován)
     nutnou podmínkou pro oba podtypy je profesionální rychlost psaní, umožňující zápis běžně mluveného jazyka v reálném čase
     není určen ke studiu, protože ústní vystoupení učitele nemůže být koncipováno tak, aby bylo didakticky korektní jakožto samostatný studijní materiál; má vyvolat dojem, upoutat pozornost; studium by mělo být založeno na jiných materiálech
     nejde o viditelnost v danou chvíli (zapisovatel píše tak, jak to vyhovuje jemu, a tam, kde to vyhovuje jemu), ale o přesnou registraci umožňující zpětnou rekonstrukci           a analýzu řečeného
     od vizualizačního zápisu (v obou variantách, tj. pro osobu komunikující česky, resp. komunikující ZJ) se liší tím cílem (nejde o viditelnost v daný okamžik, ale                   o dodatečnou dostupnost textu) a technikou (technicky probíhá pouze s ohledem na výhodnost pro zapisovatele, ten je ale naopak povinen dodatečně ověřit a zkorigovat místa, jejichž spornosti si je vědom (jde o zápis trvalý)
Registrační zápis příkladového textu:
Dobře, dobře. Takže: já si myslím, že každá věc, která trošinku vzbudí jakýsi rozruch (myslím z uměleckýho pohledu, žádnou válku nebo plyn a podobně, nebo změnu vlády), je samozřejmě důležitá pro určité kulturní kontexty konkrétní země a v tom konkrétním roce. Čili: já mám třeba jinej názor na umění, než má David Černý, ale jsem ten, kterej ho bude obhajovat, aby takové věci vlastně mohly vznikat, jako mohly vznikat po světě. Protože už samotná ta budova nebo ten vnitřek tý budovy! Byl jsem v Bruselu asi před měsícem a půl, jsou děsivý ty budovy! Takže: jakákoliv podobná věc, byť atraktivní z toho pohledu popkultury, pomůže.
3. Obsahový zápis (viz výše typ 3)
     je standardním studijním materiálem (podobným písemné předloze přednášky nebo referátu, příp. běžnému zápisu těch studentů, kteří si z nějakého důvodu pořizují zápis ve větách)
     nemusí nutně probíhat v reálném čase, i když je to nejběžnější a nejbezpečnější způsob (obsahový zápis lze teoreticky sestavit na základě jiných zápisů či materiálů), už vůbec neprobíhá simultánně (může, resp. má být dodatečně korigován a redigován)
     není záznamem o vyřčených slovech, ale jejich smyslu
     nejde o shodu s vyřčeným, ale o věcnou správnost, vypouští se kontextové a situační poznámky včetně vtipů nesouvisejících s obsahem
     podstatnou vlastností je jazyková korektnost, srozumitelnost formy bez studia souvislostí a předchozích zápisů
     úplný - zaznamenává obsah celého ústního vystoupení, bez ohledu na to, zda se kryje s jiným dostupným dokumentem
     rozdílový - po domluvě zaznamenává pouze ty části vystoupení, které se liší od jiného dostupného dokumentu (učebnice, prezentace, publikace apod.)
Obsahový zápis příkladového textu:
Já si myslím, že každá věc, která vzbudí jakýsi rozruch z uměleckého pohledu (žádnou válku), je důležitá pro kulturní kontext. Já mám třeba jiný názor na umění, než má David Černý, ale budu obhajovat, aby takové věci mohly vznikat, jako mohly vznikat po světě. Byl jsem            v Bruselu asi před měsícem a půl - ty budovy jsou děsivé! Takže: jakákoliv podobná věc, byť atraktivní z pohledu popkultury, pomůže.
4. Orientační zápis (viz výše typ 3)
     je standardním studijním materiálem podobným běžným zápiskům studenta                  z přednášky nebo semináře
     je žádoucí, aby si tento druh zápisu dělal i neslyšící student sám (s použitím notebooku to musí být možné; v případě dobrého zvládnutí techniky pro zápis ZJ by tento zápis, jako jediný z popsaných typů, mohl být dokonce v ZJ, nikoli česky)
     pokud je zápis přesto svěřen škole (zapisovateli), pak se od běžných studentských zápisků liší vyšší mírou korektnosti (může, resp. má být dodatečně korigován                a redigován) a absencí subjektivních hodnocení (což je největší nevýhoda zápisů, které pořizuje někdo jiný než ten, kdo studuje; podstatnou součástí osobních zápisků totiž je předběžné zaujetí stanoviska k vyřčenému)
     není záznamem o vyřčených slovech, ale jejich smyslu
     nejde o shodu s vyřčeným, ale o věcnou správnost, vypouští se kontextové a situační poznámky
     podstatnou vlastností je maximální úspornost, nezaznamenává jí se věty, nýbrž fakta (nemusí být pro svou zkratkovitou formu a použité zkratky a značky srozumitelný bez znalosti souvislostí a předchozích zápisů)
     úplný - zaznamenává obsah celého ústního vystoupení, bez ohledu na to, zda se kryje s jiným dostupným dokumentem
     rozdílový - po domluvě zaznamenává pouze ty části vystoupení, které se liší od jiného dostupného dokumentu (učebnice, prezentace, publikace apod.)
Orientační zápis příkladového textu:
Každá věc, která vzbudí rozruch z uměleckého pohledu, je důležitá pro kulturní kontext. Mám jiný názor na umění než David Černý, ale budu obhajovat, aby takové věci mohly vznikat. Budovy v Bruselu jsou děsivé - jakákoliv podobná věc pomůže.
Závěr
Vizualizace a zápisy pro potřeby veřejné vysoké školy nelze ztotožňovat s veřejnou službou pro sluchově postiženého, protože plní pedagogické cíle, o nichž spolu se sluchově postiženým rozhoduje škola (učitel i student jsou rovnoprávnými členy akademické obce, za průběh výuky zodpovídá učitel). Záznam proto neprobíhá na objednávku studenta, nýbrž je mu poskytován z iniciativy školy. To vede v teoretické rovině k rozlišování výše uvedených typů. V praxi jak z technických i organizačních důvodů často splývá typ 1 a 2, ještě častěji typ 3 a 4. Splývání přes tyto hranice je typologicky zcela nežádoucí. Je lépe mu zabránit i oddělením zapisovatelských týmů.

Univerzita Jana Keplera v Linci ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, firmou Kombia, AG, Newton Technologies, a.s., a s Technickou univerzitou Liberec podávají projekt Leonardo da Vinci na využití řečových analyzátorů pro zefektivnění zápisu.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.