Výzva Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Žádostí o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením je možné předkládat do 31. ledna 2022.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří veřejného ochránce práv a Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. vyhlašuje dle Pravidel pro výběr kandidáta na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením schválených usnesením Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením dne 21. října 2021 Výzvu k předkládání žádostí o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) za Českou republiku, a to dle čl. 34 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“).
 

Členové Výboru jsou voleni tajným hlasováním ze seznamu osob nominovaných státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy, a to na čtyřleté funkční období s možností jednoho znovuzvolení.

Předpokládaný termín nástupu do funkce člena Výboru za Českou republiku je 1. leden 2025. Volba by měla proběhnout v červnu roku 2024. Výběr kandidáta za Českou republiku není spojen s jeho zvolením do funkce člena Výboru.

Žádosti se předkládají v zalepené obálce nadepsané slovy „VÝBĚR KANDIDÁTA NA FUNKCI ČLENA VÝBORU OSN CRPD“, a to buď osobně do podatelny v jejích úředních hodinách (pondělí – pátek, 7:30 – 16:30 hodin), nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Úřad vlády ČR, sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 2, anebo prostřednictvím datové schránky (ID trfaa33).

Lhůta pro předložení žádostí uplyne dne 31. ledna 2022 ve 24:00 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatura doručena Úřadu vlády ČR, nepostačí její podání k poštovní přepravě.

Pohovory s jednotlivými uchazeči se uskuteční na přelomu února a března 2022. Pro uchazeče se zdravotním postižením budou na základě jejich požadavků zajištěna přiměřená opatření dle individuálních potřeb.

Příslušné dokumenty jsou na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Klíčová slova: