Výzva Ministerstva zdravotnictví

Organizace mohou nově od 1. 1. 2022 podat žádost o zapsání do seznamu pacientských organizací, který je vytvářen na základě § 113f zákona o zdravotních službách.

Pacientské organizace zapsané na seznamu se mohou při splnění zákonných podmínek účastnit řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě pro vzácná onemocnění (§ 39da zákona o veřejném zdravotním pojištění) nebo nominovat za pacienty členy poradního orgánu, který vydává odůvodněný podklad pro ministra zdravotnictví k vydání jeho závazného stanoviska v tomto řízení.

Pacientskou organizací se rozumí zapsaný spolek, jehož hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně jejich práv a zájmů a jehož členy jsou zpravidla osoby s určitým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku, přičemž tyto osoby mají rozhodující vliv na jeho řízení. Pacientskou organizací se rozumí též spolek, jehož členy jsou spolky, které splňují podmínky podle věty první a které volí členy jeho statutárního orgánu.

Celý text výzvy i s přílohami je na stránkách AVPO ČR.

Klíčová slova: