Výzva Jihomoravského kraje

O návratnou finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2025 je možné žádat do 5. srpna 2024.

Zaměření programu:

Účelem návratné finanční výpomoci je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být každá sociální služba, která:

  • je registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  • je součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024,

a zároveň má některou z níže uvedených právních forem:

  • církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • spolky nebo ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2013.

Více informací na stránkách Jihomoravského kraje.

Klíčová slova: