Výroční zpráva VVOZP

Zpráva shrnuje aktivity, které Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením a jeho sekretariát realizoval v roce 2020.

V roce 2020 se podařilo ve spolupráci s rezorty a dalšími organizacemi připravit, Výborem schválit a vládě ČR k projednání a schválení předložit několik důležitých dokumentů, nejdůležitějším z nich je nový Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 20. července 2020 č. 761. Národní plán je základním strategickým dokumentem, který určuje směřování vládní politiky České republiky v oblasti vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na následující období.

Dalším dokumentem byla Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019, která popáte monitorovala plnění tohoto plánu.

Dokument Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin vznikl za účasti členek a členů Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. Soubor opatření obsahuje devět oblastí, v nichž jsou spatřovány nejvýznamnější problémy života osob s PAS. Úkoly obsažené v Souboru opatření mají být splněny nejpozději do 31.12.2022.

V loňském roce byla také dopracována Souhrnná zpráva o přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením, která byla vytvořena v rámci Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, jejím hlavním cílem bylo vytvořit souhrnný dokument, který by mapoval stav přístupnosti v oblastech, které s činností státní správy a výkonu veřejných služeb souvisejí, a který by upravoval relevantní právní úpravu na národní i mezinárodní úrovni.

Loni se uskutečnila 2 zasedání Výboru. Kromě projednávání již zmíněných dokumentů byly hlavními tématy jednání Výboru zejména: novela Jednacího řádu Výboru, zřízení Odborné skupiny pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat, výběr kandidátů za ČR do Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, zvýšení procenta televizních pořadů opatřených skrytými titulky pro osoby se sluchovým postižením, parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením, překračování lhůt řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, příprava Strategie očkování proti COVID-19 a další témata.

Výroční zpráva je na stránkách VVOZP.

Klíčová slova: