Vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012

01.01.2012 13:58

Rozvojový program vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, uzávěrka je dle typu žadatele 29.2.2012, resp. 23.3.2012.

1.    Základní vymezení a cíle programu
1.1.    Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy (dále jen „právnická osoba“) všech zřizovatelů vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského zákona neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání žáků s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, autismem, více vadami (dále jen „žáků“) ve středních školách.  
1.2.    Kompenzační pomůckou se rozumí věc, které žáku se zdravotním postižením usnadní přístup ke vzdělávání, vyrovnají jeho znevýhodnění dané konkrétním zdravotním postižením a podpoří úspěšnost jeho vzdělávání.
1.3.    Mezi kompenzační pomůcky patří např. prostředky informačních technologií (hardware, software, výukové programy), polohovací nábytek a technické výukové pomůcky, pomůcky usnadňující samostatný pohyb žáka, optoelektrické pomůcky, stimulační a specifické didaktické pomůcky.
1.4.    Mezi kompenzační pomůcky nepatří běžné učebnice.
1.5.    Právnické osoby mohou čerpat finanční prostředky také na nákup materiálu pro přípravu individualizovaných didaktických, výukových a stimulačních pomůcek.
1.6.    Druh požadované kompenzační pomůcky podle odstavce 1.3 určí při použití prostředků poskytnutých v tomto programu právnická osoba.
1.7.    Minimální požadovaná částka je Kč 10 000,- vč. DPH. Nejvyšší pořizovací cena kompenzační pomůcky či materiálu pro přípravu individualizovaných stimulačních didaktických pomůcek za jeden kus, sestavu, případně soupravu včetně DPH nepřekročí Kč 40 000,- u hmotného majetku, u nehmotného majetku (programového vybavení) pak Kč. 60 000,-
1.8.    Požadavky budou právnické osoby předkládat v cenách zaokrouhlených dolů na celé tisíce.  

Další informace v přiložené výzvě.

Klíčová slova: