Tactus.cz 2013

13.10.2012 19:17

Byl vyhlášen čtvrtý ročník soutěže hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti, uzávěrka je 25.3.2013.

PRAVIDLA PRO ÚČAST V SOUTĚŽI Tactus.cz 2013

1) Předložené knihy musí být určeny nevidomým dětem. Téma je buď dětská literatura (pro děti od 3 do cca 12 let) nebo naučná literatura (bez věkového omezení, např. knihy encyklopedického typu, učebnice apod.). Poprvé se soutěží také v kategorii pohádek s předměty (http://www.tactus.wz.cz/pohadkyspredmety.htm).

2) Předložené knihy musí být buď vlastními díly autora (skupiny autorů) nebo díla založená na úpravě existující knihy. Ve druhém případě není třeba žádat autora o souhlas.

Dle § 38 odst. 1 písm a) autor. zákona do práva autorského nezasahuje ten, kdo výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla. Takto zhotovená rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

3) Soutěžní díla jsou určena nevidomým čtenářům. Musí být proto v konečné podobě, v odolném provedení, které umožní opakované hmatové prohlížení. Nesmí jít o pouhé rozpracované návrhy.

4) Předložené dílo (ani jeho jednotlivé části) nesmí být pro čtenáře nebezpečné.

5) Každý autor může přihlásit do soutěže libovolný počet děl. Společně s vyplněnou přihláškou (zvlášť pro každé dílo) je odešle nejpozději do 25. 3. 2013 na adresu: Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, Vítkova 12, 180 00 Praha 8. Osobní předání, rovněž do 25. 3. 2013, je možné pouze po předchozí tel. domluvě na 728 94 55 37.

6) Kniha nesmí být pouze textová, musí obsahovat minimálně šest stránek hmatových ilustrací vytištěných v reliéfu, vystřižených a nalepených, přišitých, vytvořených pomocí termoformu, tepelně se formujících barev atd. Důležitou podmínkou je, že jednotlivé části musí pevně držet na podkladu i při opakovaném důkladném hmatovém prohlížení. Pokud jsou některé díly pohyblivé, musí být pevně umístitelné v knize v případě, že se s nimi zrovna nemanipuluje – např. dobře držící suchý zip, patentky, uzavíratelné kapsičky apod. Je možné použít i zvukové prvky, opět důkladně připevněné a odolné.

7) Text musí být přímo součástí díla – černotiskové písmo velikosti alespoň 16 a zároveň Braillovo písmo. Organizátoři soutěže nabízejí autorům, kteří text své knihy dodají do konce ledna 2013, že zajistí jeho vytištění v Braillově písmu v soutisku s černotiskem (netýká se děl s rozsáhlým textem). Máte-li zájem o vytištění textu, řiďte se detailními pokyny k zadání textu do tisku, prohlédněte si vzorový text.

8) Knížka musí tvořit pevný celek. Lze použít jakoukoliv vazbu, šitý či lepený hřbet, leporela, skládačky atd., pohádky s předměty musí být zkompletované v pevném obalu (krabici). Stejně tak jednotlivé dílky k případné manipulaci musí být v knize pevně uloženy, např. v našitých kapsičkách, vlepených krabičkách apod. Text musí být součástí tohoto celku, nesmí být připojen mimo svázanou knížku, resp. krabici.

9) Vybrané či vytvořené texty musí mít dobrou jazykovou úroveň.

10) Organizátoři soutěže nabízejí odborný tyflografický seminář, kterého se zájemci o účast v soutěži mohou zúčastnit, (termín dle dohody). Zároveň nabízíme možnost individuální odborné konzultace (taktéž na požádání). O seminář či konzultaci lze požádat na adrese tereziekochova@seznam.cz.

11) Pořadatelské organizace jmenují porotu soutěže složenou z nevidomých hodnotitelů a vidících odborníků. Porota vyhodnotí nejlepší díla. Výše cen je závislá na výši přidělených grantů. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 17. dubna 2013 v prostorách DKŠ, Vítkova 12, Praha 8.

12) Do soutěže nelze hlásit knihy, které se již zúčastnily některého z ročníků mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus nebo české soutěže Tactus.cz.

13) Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za poškození knih způsobené během poštovního transportu a během práce poroty.

14) Organizátoři soutěže nehradí autorům výdaje spojené s tvorbou.

15) Porota posoudí úroveň soutěžních děl; zdařilá díla předá do knihovny Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s, kde budou k dispozici nevidomým čtenářům. Soutěžní díla se autorům nevracejí, zůstávají majetkem uvedené instituce. Organizátoři soutěže Tactus.cz si vyhrazují právo použít soutěžní knížky se jmény autorů nebo jejich fotografie k propagaci.

16) Pořadatelské organizace mohou i bez souhlasu autora doporučit knížku k sériovému provedení a zajistit její výrobu. Autorovi knížky tím nevzniká nárok na honorář za originál ani kopie.

17) Pořadatelé soutěže vyberou vhodná díla k postupu do mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus 2013, která se bude konat v posledním čtvrtletí roku 2013 ve Finsku. Pořadatelé přihlédnou k výsledkům české soutěže Tactus.cz 2013 a k jazykové vhodnosti (jazykem mezinárodní soutěže je angličtina). Autoři děl doporučených k postupu do mezinárodní soutěže zajistí na vlastní náklady překlad textu do angličtiny. Postoupí max. 5 knih dětské beletrie (kategorie didaktických knih ani pohádek s předměty není v mezinárodní soutěži zastoupena).

18) Účastí v soutěži dává každý účastník najevo souhlas se všemi těmito pravidly.

Vaše případné dotazy zodpoví zástupci pořadatelských organizací:

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.
tereziekochova@seznam.cz

Raná péče EDA, o.p.s.
vachuler@seznam.cz

Sdružení Hapestetika, o.s.
jamaj@volny.cz

www.tactus.wz.cz
Zdroj: Tactus.cz

Klíčová slova: