Region bez bariér 2022

Grantový program Nadačního fondu Škoda auto má uzávěrku pro podání žádosti 8. května 2022.

Cílem grantového programu je podpora lidí nacházejících se v tíživé sociální situaci, a to prostřednictvím podpory veřejně prospěšných organizací a jejich projektů v Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, které napomohou omezení sociálního vyloučení, umožní a zkvalitní péči v domácím prostředí a povedou k rozvoji a navýšení kapacit paliativní péče.

Podpora konkrétních sociálních služeb, programů primární prevence a volnočasových aktivit sociálně vyloučených (v ohrožení), které povede spolu se synergickou podporou ze strany veřejných subjektů (vytváření sítí nezbytných sociálních služeb, preventivních systémů primární prevence a dostatečných kapacit volnočasových aktivit) k pozitivním změnám v prevenci sociálního vyloučení a podpoře sociálního začlenění.

Podporované oblasti:

  • omezení sociálního vyloučení
  • podpora paliativní péče
  • podpora pečujících osob

Podporované aktivity:

  • a) Poskytování sociálních služeb zaměřených na komunitní formy a způsoby prevence sociálního vyloučení všech ohrožených osob - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terénní programy
  • b) Realizace programů primární prevence v mateřských a základních školách
  • c) Volnočasové aktivity pro zapojení dětí ze sociálně slabých rodin, seniorů nebo osob se zdravotním postižením do běžných volnočasových aktivit (ne vytváření speciálních volnočasových aktivit zaměřených pouze na děti ze sociálně slabých rodin apod.)

Oprávnění žadatelé:

Právnická osoba se sídlem v České republice, která jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Organizace (1x IČO) je oprávněna přihlásit 1 projekt. Souběžná žádost organizace o podporu v dalších grantových výzvách vyhlašovatele není překážkou v případě, že bude přihlášen jiný projekt.

  • Poskytovatelé sociálních služeb
  • Poskytovatelé programů primární prevence
  • Poskytovatelé volnočasových aktivit

Podrobnosti na stránkách Nadačního fondu Škoda auto.

Klíčová slova: