Projekt Stejná šance.cz – očekávání a skutečnost

23.07.2014 13:11

Internetový projekt Stejná šance.cz, který spolufinancovala Evropská unie a český státní rozpočet, popisuje Milada Vondráčková z o.s. Rytmus. Je zaměřen na pomoc uchazečům o práci, kteří mají zdravotní postižení.

Hlavní charakteristika
Webové stránky www.stejnasance.cz byly vytvořeny za účelem podpory lidí s postižením s cílem uplatnění těchto osob na otevřeném trhu práce. Zároveň mají motivovat zaměstnavatele k zaměstnání osob s postižením a informovat je jak o možných výhodách tohoto zaměstnávání,  tak o podpoře, kterou jim v tom mohou poskytovat odborná pracoviště – agentury pro podporované zaměstnávání.

Z těchto cílů vyplývá struktura stránek: plní jednak úlohu informační vzhledem k zaměstnavatelské veřejnosti, jednak roli prostředníka mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle dosud nepříliš využívaného potenciálu lidí se zdravotním postižením.

Vznik
Vznik těchto stránek umožnily finanční prostředky Evropské unie a českého státního rozpočtu přidělené na projekt „Šíření dobré praxe v podporovaném zaměstnávání“ v rámci Akce 3 evropské Iniciativy EQUAL. Občanské sdružení Rytmus je jeho předkladatelem a realizátorem různých informačních aktivit zaměřených na demonstraci příkladů dobrých       a osvědčených praxí v zaměstnávání lidí s postižením a rozšiřování těchto aktivit do dalších oblastí České republiky a mezi další skupiny uživatelů. Stránky byly vytvářeny v polovině loňského roku, prošly tříměsíčním zkušebním provozem, z něhož v září 2004 přešly již k plné možnosti registrace, vkládání dat do databází, vyhledávání a dalším činnostem směřujícím k vzájemnému propojení potřeb zájemců o zaměstnání z řad lidí na trhu práce znevýhodněných a zaměstnavatelů, kteří je chtějí z různých důvodů zaměstnat.

Partneři
Partnery při samotné realizaci serveru se staly společnosti Advertures (především v koncepční části a při tvorbě designu a struktury) a Jobpilot, který nejen umožnil jejich vznik, ale je trvale jejich hlavním partnerem a poskytuje všestrannou technickou podporu.

Popis struktury
Struktura této internetové aplikace je velmi jednoduchá a přehledná, podřízená tomu, aby se na ní uživatel co nejlépe zorientoval - tomu je přizpůsoben i její design. Uživatel má na homepage k dispozici přehledné horizontální a vertikální menu, které ho zavede přímo k požadované aplikaci.

V základním horizontálním menu si může vybrat, chce-li vstoupit jako uchazeč, tedy hledá-li práci, nebo jako zaměstnavatel, tedy hledá-li zaměstnance. Dále mu toto menu umožňuje najít kteroukoliv z agentur pro podporované zaměstnávání aktuálně existujících v jednotlivých krajích ČR, s veškerými kontakty na jednotlivé agentury. Tato databáze je neustále aktualizována. Je zde také přímé propojení na aktuální nabídky zaměstnání na serveru JobPilot, informace o projektu, který umožnil vznik stránek, a standardně kontakt na provozovatele a administrátora stránek, kterým je občanské sdružení Rytmus.

Základní vertikální menu obsahuje pole pro fulltextové vyhledávání, pole pro přihlášení registrovaných uživatelů s odkazem na registraci a dále informační sekci, rozdělenou na zprávy pro tisk (původní tiskové zprávy, které vydává provozovatel stránek pro potřebu médií), část nazvanou Proč zaměstnávat, určenou k obecnější informovanosti zaměstnavatelů, specifickou část věnovanou legislativě nazvanou Právní dokumenty a konečně pod názvem Úspěchy táhnou příklady úspěšně zaměstnaných uživatelů služby podporovaného zaměstnávání či dalších lidí znevýhodněných na trhu práce a také příklady spokojených zaměstnavatelů. Vertikální menu doplňuje pravidelně obměňovaná anketa, jejíž otázky slouží k získávání zpětné vazby a možností dalšího nasměrování stránek.

Menu doplňují další obsahové části, umožňující shlédnout nejaktuálněji zaregistrované uchazeče, informující detailněji o zaměstnavatelích, kteří významnou měrou přispěli k zaměstnávání lidí s postižením, a informující o různých akcích, sloužících k větší informovanosti a motivovanosti jak zaměstnavatelů, tak i uchazečů o zaměstnání.

Specifikace funkcí  
Registrace
Bez registrace může stránky využívat prakticky kdokoli, kdo má zájem o obecnou informovanost o problematice zaměstnávání osob s postižením – jejich obsahová část je určena pro veřejnost, odborníky z dané oblasti (úřady práce, personální pracovníky firem neziskové organizace zajímající se o zaměstnávání lidí s handicapem, atd.), média a pod. Takový uživatel může číst informace, procházet stránky přístupné všem uživatelům, dokonce i hledat v profilech uchazečů a nabídkách zaměstnavatelů.

Aby uživatel mohl využívat všech funkcí služby, musí se zaregistrovat. Registrace zahrnuje vložení několika základních (povinných) údajů o uživateli a volbu přihlašovacích údajů. V případě uchazečů o práci, kteří jsou vesměs uživateli služeb agentur pro podporované zaměstnávání, je k registraci nutné znát příslušný kód agentury (to by mělo zamezit zadávání nerelevantních poptávek z jiných skupin uchazečů, než jsou lidé s postižením). Součástí registrace je zadání příslušného osobního profilu, tedy konkrétních možností a omezení uchazeče.

Pro pomoc uchazečům o práci, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni zadat své údaje na stránky sami nebo k tomu potřebují podporu, byla v systému vytvořena role Konzultant. Konzultant je pracovník agentury pro podporované zaměstnávání, který může zadávat profil uchazeče místo něj, kdykoliv se pod tento profil přihlásit, případně ho upravovat, aktivovat či smazat, což platí o všech uchazečích, které má pod svou správou.

Pro zaměstnavatele obsahuje registrace zadání kontaktních údajů o firmě a profilu hledaného uchazeče. Registrace zaměstnavatelské firmy musí být vždy potvrzena administrátorem systému (což umožňuje zamezit neadekvátním, případně zavádějícím poptávkám).

Registrovaní uživatelé se mohou kdykoliv pod zadanými registračními údaji vrátit na svou osobní či firemní stránku a údaje libovolně měnit či doplňovat.

Párování nabídek
Na základě zadaných profilů uchazečů a požadavků zadaných zaměstnavatelem umožňuje systém párování vhodných zaměstnavatelů s potenciálními zaměstnanci. Tyto možnosti se jeví všem registrovaným uživatelům včetně konzultantů.

Problémy při vytváření stránek
Obdobný specializovaný server v ČR dosud není. Nemůžeme počítat části některých personálních serverů, které deklarují, že se věnují zaměstnání lidí se ZPS (např. www.práce.cz/ZPS), ale objevují se tam i nabídky práce, které nemají se zaměstnáváním lidí se ZPS vůbec nic společného, respektive kladou takové požadavky, které lidé se ZPS nemohou splňovat.

Proto bylo nejnáročnější vytváření kritérií pro zadávání osobních profilů uchazečů i poptávek zaměstnavatelů. Při něm jsme naštěstí mohli vycházet z více než 10tileté zkušenosti z praxe pracovnic naší agentury pro podporované zaměstnávání, které dobře znají požadavky a možnosti našich uchazečů a mohou se opírat i o propracovanou metodiku podporovaného zaměstnávání. Neocenitelné pro nás byly také zkušenosti JobPilotu, zavedeného personálního serveru s nadnárodní působností.

Problémy provozu
Jak již bylo řečeno, jde o stránky velmi specifické vzhledem k cílové skupině, takže teprve jejich provoz přináší neustálé upřesňování a odstraňování drobných problémů.
Jako u každých nových stránek, je i u Stejné šance velkým problémem návštěvnost. Zdá se, že je zcela závislá na propagační kampani – největší byla na počátku díky masivní mediální kampani ke spuštění stránek a pak při příležitosti dalších akcí, kampaně kolem nového Zákona o zaměstnanosti, který vstoupil v platnost od 1.října 2004 apod. Například v listopadu loňského roku, kdy vrcholila celostátní soutěž Stejná šance – zaměstnavatel 2004 byla celková návštěvnost za měsíc 8259 návštěvníků, průměrná 495 návštěvníků denně.

Po celou dobu provozu stránek nesrovnatelně převažuje poptávka uchazečů s postižením nad nabídkou pracovních pozic zaměstnavatelů. Nepovažujeme to ovšem ani tak za problém stránek www.stejnasance.cz, jako spíš za problém naší společnosti vůbec. U zaměstnavatelů stále přetrvávají obavy z komplikací, neochota lidi s postižením zaměstnávat. Přestože v průběhu provozu stránek byly cíleně oslovovány zaměstnavatelské firmy například dvěma kampaněmi JobPilotu, prostřednictvím Hospodářské komory ČR i masivní mediální kampaní díky spolupráci s Českým rozhlasem, počet zaregistrovaných firem se zatím nijak výrazně nezvýšil.

Budoucnost projektu
Pro nejbližší budoucnost se snažíme především o vytvoření Blind Friendly verze, rádi bychom stránky zpřístupnili i lidem se zrakovým postižením. Chystáme také částečnou změnu grafické podoby stránek, zejména barevné odlišení části pro uchazeče a části pro zaměstnavatele. Počítáme s vytvořením reklamního prostoru k pronájmu sponzorům, protože vytvoření a provoz stránek byly doposud financovány z výše uvedených zdrojů evropské iniciativy EQUAL, ale pro jejich další udržitelnost budou sponzorské příspěvky nezbytné.
Nepřestaneme oslovovat zaměstnavatelskou veřejnost, pravděpodobně i prostřednictvím inzerce, a stále znovu vysvětlovat možnosti zaměstnávání lidí s postižením. Budeme se snažit také o umístění banneru Stejné šance na co největším počtu neziskových i komerčních serverů. Pokud nedocílíme skutečné informovanosti a zájmu zaměstnavatelů o zaměstnání osob s postižením, budou tyto stránky spíše raritou, budou-li vůbec.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.