Pozor na podvodné veřejné sbírky

10.12.2012 0:22

V Českých Budějovicích se pohybují podvodníci, kteří tvrdí, že vybírají příspěvky na veřejnou sbírku finančních prostředků na Dětský domov v Boršově nad Vltavou.

Konečným článkem této podvodné skupiny jsou většinou studentky, které v rámci údajné veřejné sbírky prodávají různé drobné předměty, např. magnetky, nebo vybírají hotovost přímo do pokladniček. Pohybují se většinou v nákupních střediscích ale i v ulicích v centru města. Odkazují se přitom na právnické osoby se sídlem mimo Jihočeský kraj. Provádět údajnou veřejnou sbírku má občanské sdružení ODRAZ. Organizátorem sbírky má být společnost EuroCredit s.r.o., se kterou by studentky měly mít uzavřenu dohodu o provedení práce na výběr peněžních prostředků a prodej drobných předmětů v rámci veřejné sbírky.

Oba subjekty, o.s. ODRAZ a EuroCredit s.r.o., však žádnou takovou veřejnou sbírku nekonají ani neorganizují. Jak potvrdily Krajskému úřadu Jihočeského kraje, od celé akce se distancují jako od akce poškozující jejich jméno. Stejně tak Dětský domov v Boršově nad Vltavou nemá s uvedenou akcí nic společného a rovněž ji pokládá za akci, která zneužívá jeho jméno. „V žádném případě se nejedná o veřejnou sbírku konanou podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, tj. veřejnou sbírku, jejíž konání bylo řádně oznámeno krajskému úřadu příslušnému podle sídla oznamovatele - právnické osoby, která hodlá veřejnou sbírku konat, ale o podvodnou činnost," uvedl pověřený ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Petr Holátko.

V případě řádně oznámených veřejných sbírek, je podle zákona o veřejných sbírkách nezbytné, aby pokladničky byly zabezpečeny proti neoprávněnému otevření. Zapečetění provádí obecní úřad, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny či využívány (např. Magistrát města České Budějovice koná-li se veřejná sbírka jen na území města České Budějovice). Případně může zapečetění pokladniček provádět obecní úřad, v jehož správním obvodu má sídlo právnická osoba konající sbírku, jestliže mají být užity jako tzv. putovní pokladničky ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů.

Fyzická osoba pověřená prováděním veřejné sbírky je podle zákona o veřejných sbírkách povinna se na žádost osoby vkládající prostředky do veřejné sbírky vykázat kopií osvědčení o konání veřejné sbírky vydaného příslušným krajským úřadem. Dále musí být schopná předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. Tuto plnou moc vydává právnická osoba, která veřejnou sbírku organizuje. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a dále údaje o veřejné sbírce (kdo ji koná, za jakým účelem, kdy byla oznámena kterému příslušnému krajskému úřadu, od kdy do kdy se koná a na jakém území). Plná moc musí být opatřena pořadovým číslem a podpisy statutárních orgánů a razítkem právnické osoby konající veřejnou sbírku.

Krajský úřad doporučuje všem, kteří chtějí v tomto předvánočním čase přispět na humanitární účely ve veřejných sbírkách, aby se seznámili s touto informací a vyvarovali se toho, že jejich příspěvek se stane ziskem podvodníků.

Zdroj: Jihočeský kraj

Klíčová slova: