Posílení digitálních kompetencí neziskových organizací

Žádosti o grant je možné podávat Nadaci OSF do 31. května 2021. Webinář pro žadatele proběhne 30. března 2021.

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se, tj. aby:

  1. cíleně používaly digitální nástroje – aby se naučily lépe a efektivněji využívat (digitální) technologie pro svou práci, interní komunikaci či řízení lidí, pro organizaci aktivit, poskytování služeb, komunikaci s cílovými skupinami nejen v online prostoru apod., a dále pracovat s databázemi, používat a analyzovat data
  2. více využívaly technologie pro řešení reálných potřeb svých cílových skupin (klientů, příjemců služeb, účastníků aktivit apod.) (tzv. civic tech1) – aby skrze technologie rozšiřovaly nabídku služeb, které umožní širší participaci zejména zástupcům znevýhodněných skupin, přispějí ke zmocňování znevýhodněných skupin a umožní lepší dostupnost služeb/aktivit/úřadů pro všechny cílové skupiny
  3. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech1) – aby skrze technologie rozšiřovaly nabíd- ku služeb, které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování na úrovni obce/města/státu, usnadní komunikaci občanů se zastupiteli, umožní snazší kontrolu veřejné správy a samosprávy, sníží byrokratickou zátěž pro občany, zlepší dostupnost úřadů apod.

Více informací na stránkách Nadace OSF a na grantovydiar.cz.

Klíčová slova: