Podrobnosti k limitu na maximální výši úvazku pracovníků v projektu

28.07.2012 17:10

Vzhledem k častým dotazům příjemců a lišícím se výkladům nových pravidel přinesly stránky OPPA upřesňující text.

Základní fakta

  • Pracovní úvazek člena realizačního týmu projektu u jednoho zaměstnavatele byl snížen z původních 1,6 na 1,0 úvazku. Tato změna vstoupila v platnost s novou verzí  Projektové příručky 1. 7. 2012*
  • Do limitu se započítávají všechny úvazky (činnosti) pracovníka v organizaci příjemce, popř. organizaci partnera, bez ohledu na zapojení do projektu.
  • Ve specifických odůvodněných případech (u odborných pracovních pozic) lze aplikovat výjimku 1,2 úvazku.

Pozn. Pro pracovněprávní vztahy uzavřené před 1.7.2012 je toto opatření účinné od 1.9.2012. Pro ostatní příjemce (tedy zejména pro ty, kteří projekt teprve zahájí) platí termín 1. 7. 2012.

Kompletní pravidla jsou uvedena v Projektové příručce, kapitola 8.6.1.2.

 

Kdy platí limit 1,0 úvazku?

Tento limit platí pro všechny pracovníky organizace příjemce nebo partnera. Nezáleží na formě pracovního poměru – do úvazku se kalkuluje úvazek z pracovní smlouvy, ale i z dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Vždy platí, že zaměstnanec nemůže v organizaci příjemce nebo partnera pracovat na více než jeden celý úvazek, přičemž se do tohoto úvazku počítají všechny pracovní úvazky, ten projektový nevyjímaje.

Příklad

Pracovník má ve společnosti celý úvazek, je vázán pracovní smlouvou. V okamžiku, kdy mu přibudou povinnosti vedení projektu OPPA, podepíše na tuto činnost se zaměstnavatelem DPČ.

V tom okamžiku překračuje limit 1,0 úvazku v organizaci a prostředky, vykázané na jeho činnost v projektu nejsou uznatelným nákladem projektu.

Problém lze vyřešit buď snížením úvazku v původní pracovní smlouvě (aby smlouva a DPČ v součtu tvořily 1,0 úvazku) nebo zrušením DPČ a doplněním textu pracovní smlouvy (pracovní náplně) o povinnosti spojené s vedením projektu OPPA.

 

Kdy platí výjimka pro 1,2 úvazku?

Výjimka je v Projektové příručce zakotvena zejména s ohledem na situaci na vysokých školách a vědeckovýzkumných institucích. Odráží skutečnost, že v rámci vysoce specializovaných oborů nemusí být možné najít dalšího odborníka, který by doplnil činnost stávajících pracovníků organizace.

Překročení limitu 1,0 je ovšem možné pouze za podmínky, že činnost vykonávaná v projektu se neliší od činnosti v organizaci již vykonávané. Není tedy možné, aby pracovník, vykonávající odbornou činnost na 100% úvazek, vykonával v projektu funkci manažera na 20% úvazku.

Zároveň je třeba mít na paměti, že takový pracovník je do projektu zapojen  po omezenou dobu (kratší než je celková doba realizace projektu).

Příklad

Akademický pracovník vysoké školy je vázán plným úvazkem jako vyučující a zároveň musí v rámci projektu OPPA napsat nová skripta nebo vést další ověřovací výukové hodiny. Jde tedy stále o činnost vyučujícího odborného předmětu, odborné a věcné zaměření činnosti se také nemění - pouze se krátkodobě zvýší objem práce.

Zároveň platí, že najmutí nového pracovníka, který by stávajícímu vyučujícímu psal skripta navázaná na jeho výuku, by bylo buď nemožné, nebo kontraproduktivní. Využití 1,2 úvazku je tedy v souladu s Projektovou příručkou.

 

Jak je to s partnerstvím v projektu?

Pokud je do projektu zapojena partnerská organizace, je pro výpočet limitu spolu s organizací příjemce chápána jako jeden celek. Znamená to, že úvazky se sčítají za příjemce i partnera do jednoho celku, který nemůže překročit limit 1,0.

Zdroj: OPPA

Klíčová slova: