Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

22.12.2013 13:21

Cílem výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Žádosti o dotace mohou kraje a obce s rozšířenou působností podávat od 30. 12. 2013 do 21. 2. 2014.

Výzva se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „zákon“) povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany. Standardy kvality sociálněprávní ochrany jsou souborem kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí. Jde zejména o kritéria zohledňující místní a časovou dostupnost služeb orgánu
sociálně-právní ochrany, informovanost o jeho službách, prostředí a podmínky výkonu sociálně-právní ochrany, technické vybavení pracovišť, personální zabezpečení včetně zaškolování a profesního rozvoje zaměstnanců atd.

Další část standardů upravuje postupy práce, posouzení naléhavosti a přidělení případu, efektivní využívání metod sociální práce (jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte), postupy v případě rizikových
a nouzových situací, návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na další subjekty atd.
        
Standardy jsou podrobně upraveny přílohou č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Více informací o výzvě D1 je na stránkách ESF ČR.

Klíčová slova: