Podpora sociálního začleňování v Praze

Žádosti o dotaci na rok 2021 je možné podávat do 22. prosince 2020.

Podporované aktivity:

A. služby/aktivity zaměřené na přímou práci s cílovou skupinou osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených:

 • Zavádění a posilování case managementu (koordinace péče a podpory) a mezi-agenturní spolupráce ve výkonu sociální práce na městských částech,
 • Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob,
 • Podpora inovativních forem pomoci pro osoby ohrožené bezdomovectvím, látkovými i nelátkovými závislostmi a/nebo osoby s duševním onemocněním,
 • Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta,
 • Podpora osob se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.

B. činnosti zaměřené na rozvíjení a zkvalitňování poskytovaných služeb/aktivit uvedených pod bodem A

 • metodická podpora při poskytování služby či aktivity (metodika práce s cílovou skupinou apod.),
 • metodická podpora při zavádění/zlepšování procesů a zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivit (podpora procesů standardizace činností),
 • nastavení a ověření systému hodnocení efektivity zaváděných procesů a poskytování služeb/aktivit,
 • vytvoření a zavedení udržitelných nových či inovovaných řešení (produkty, procesy, organizační uspořádání, příklady dobré praxe atd.); tato nová či inovovaná řešení musí vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu využití zdrojů a představovat nové či netradiční přístupy a řešení s větší mírou pozitivního dopadu na klienta služby/aktivity,
 • supervize,
 • síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, sdílení dobré praxe apod.),
 • zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí 
 • vzdělávání odborných pracovníků

Více informací na stránkách Evropského sociálního fondu.

Klíčová slova: