Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Uzávěrka výzvy č. 46 Magistrátu hl. m. Prahy byla prodloužena do 23. června 2021.

Výzva je zaměřená na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další. 

Podporované aktivity: 

(kombinace několika skupin aktivit v rámci jedné žádosti o podporu je možná)

Skupina aktivit A: Podpora sociálních služeb

1) Vznik sociálních sužeb - podporován je vznik sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále zákon o sociálních službách) ve smyslu vytvoření nových kapacit těchto sociálních služeb pro osoby z cílových skupin (viz část 4.2. výzvy):

  • nízkoprahová denní centra,
  • kontaktní centrum.

2) Rozvoj sociálních služeb - podporován je rozvoj těchto již zavedených sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve smyslu jejich modernizace bez navyšování kapacity (tj. v mezích jejich stávající registrace): 

raná péče (§ 54), tlumočnické služby (§ 56), azylové domy (§ 57), domy na půl cesty (§ 58), kontaktní centra (§ 59), krizová pomoc (§ 60), intervenční centra (§ 60a), nízkoprahová denní centra (§ 61), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), noclehárny (§ 63), služby následné péče (§ 64), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66), sociálně terapeutické dílny (§ 67), terénní programy (§ 69), sociální rehabilitace (§ 70).

  • Alokace pro skupinu aktivit A: 90 000 000 Kč
  • Dotace ve výši min. 500 000 Kč, max. 10 000 000 Kč

Skupina aktivit B: Podpora aktivizace komunitního života

Podporován je vznik kulturně komunitních center - tj. založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin (viz část 4.2. výzvy). Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využívány.

  • Alokace pro skupinu aktivit B: 83 000 000 Kč
  • Dotace ve výši min. 500 000 Kč, max. 10 000 000 Kč

Skupina aktivit C: Podpora sociálního bydlení

Podporován je vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení.

Vznikem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajícího bytového fondu nebo nebytových prostor ve veřejném vlastnictví či ve vlastnictví nestátních neziskových organizací působících v oblasti řešení problematiky bezdomovectví nejméně od roku 2016 (viz část 3.3. výzvy) na byty sociálního bydlení. Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využívány.

Rozvojem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajících bytů sociálního bydlení ve veřejném vlastnictví či ve vlastnictví nestátních neziskových organizací působících v oblasti řešení problematiky bezdomovectví nejméně od roku 2016 (viz část 3.3. výzvy) za účelem zvýšení kvality, rozšíření bytů s navýšením kapacity apod.

  • Alokace pro skupinu aktivit C: 76 000 000 Kč
  • Dotace ve výši min. 500 000 Kč, max. 50 000 000 Kč

Kombinace aktivit:

  • Alokace pro kombinované projekty: 30 000 000 Kč
  • Kombinované projekty min. 500 000 Kč, max. 15 000 000 Kč

Další informace na stránkách Penizeproprahu.cz.

Klíčová slova: