Podpora domácí hospicové péče

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří na území Plzeňského kraje zajišťují domácí hospicovou péči, mohou žádat do 1. března 2021.

Oprávnění žadatelé:

  1. Žadatelem o dotaci může být pouze poskytovatel domácí hospicové péče (domácí hospic), který splňuje podmínky dotačního Programu.
  2. Žadatel musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. na poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 
  3. Žadatel musí poskytovat domácí hospicovou péči na území Plzeňského kraje, přičemž rozloha území, na kterém je schopen tuto péči zajistit, je stanovena na okruh cca 20 km od kontaktního pracoviště žadatele.
  4. Žadatel je povinen poskytovat domácí hospicovou péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve složení: lékař oprávněný k samostatnému výkonu povolání v oborech paliativní medicína, algeziologie či anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecná sestra, resp. dětská sestra v případě péče dětem do 3 let věku, způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, psycholog, duchovní a také sociální pracovník (v případě, že žadatel je současně poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
  5. Žadatel je povinen zajistit 24hodinovou nepřetržitou dostupnost domácí hospicové péče 7 dnů v týdnu.
  6. Žadatel je povinen v rámci domácí hospicové péče poskytovat také služby spočívající v zaučení pečujících v péči o pacienta, péči o zemřelého pacienta a podpoře rodiny po úmrtí pacienta.
  7. Žadatel je povinen nad rámec technického a věcného vybavení stanoveného vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, disponovat alespoň kyslíkovými koncentrátory a lineárními dávkovači a dále musí mít možnost zapůjčit klientovi (pacientovi) či pečujícím různé kompenzační pomůcky.
  8. Dotace nesmí být použita ke krytí nákladů, které jsou hrazeny na základě uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn, se zdravotní pojišťovnou na domácí hospicovou péči, resp. specializovanou paliativní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Více informací na stránkách Plzeňského kraje. 

Klíčová slova: