Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací

Žádosti o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 je možné podávat do 14. června 2021.

Cílem této výzvy je posílení pozice pacientských organizací, aby se mohly stát silnějším hráčem na poli zdravotní péče. Cíle výzvy bude dosaženo pomocí budování a rozvíjení kapacit pacientských organizací, a to formou posílení personálních zdrojů pacientských organizací, podporou vzdělávání jejich zástupců, stejně jako zvýšenou podporou služeb, které pacientské organizace svým zástupcům a členům nabízejí.

V neposlední řadě má výzva za cíl podpořit vznik a fungování střešních organizací, které budou zastupovat zájmy a zároveň rozvíjet segment pacientských organizací. Existence střešních organizací přinese konsolidaci stavu na poli pacientských organizací a pro ostatní aktéry ve zdravotnictví bude představovat jasného partnera pro jednání.

Součástí výzvy jsou i aktivity na zvyšování povědomí o činnosti pacientských organizací a významu celého segmentu včetně role pacienta ve zdravotnickém systému. Realizace projektů by měla napomoci profesionalizaci, dlouhodobé udržitelnosti a stabilizaci organizací, které hájí zájmy lidí s chronickým onemocněním či postižením ve společnosti.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Klíčová slova: