Partnerská výzva Kongresového centra Praha

Dvě neziskovky mohou v roce 2020 získat prostory pro své akce se slevou 80 procent. 

Vyhlašovatelem partnerské výzvy je společnost Kongresové centrum Praha, a.s., IČ: 63080249,
se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3275 (dále též „KCP“).

Odborným garantem partnerské výzvy je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s.,
IČ: 72074086, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58616 (dále též „AVPO“).

Kongresové centrum Praha a.s. v rámci svého programu společenské odpovědnosti nabízí neziskovým organizacím podporu formou poskytnutí prostor s 80% slevou pro účely uspořádání akcí typu konference, koncertu nebo divadelního představení. 20% z ceny bude uhrazeno vzájemným zápočtem formou propagace KCP.

Nabídka partnerství je zaměřena na podporu neziskového sektoru prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů směřujících k naplnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Cílem partnerství je rozvoj a motivace organizací neziskového sektoru, včetně podpory občanské společnosti.

V roce 2020 bude partnerství navázáno se dvěma vybranými neziskovými organizacemi. Do jejich výběru budou zapojeni i zaměstnanci KCP.

Představení Kongresového centra Praha

Kongresové centrum Praha je největší kongresové centrum v České republice, které nabízí 70 sálů a salónků pro konání akcí od malých konferencí po velké kongresy včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města, díky kterému disponuje krásným výhledem na historickou Prahu. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů. Více na www.praguecc.cz

Kdo může žádat o partnerství?

Žadatelem mohou být organizace registrované v ČR, následující právní formy: spolek, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace a nadační fondy. Podmínkou je minimálně tříletá historie organizace. Přednost budou mít žadatelé, které KCP doposud nepodpořilo. Žadatel bude vystavovat fakturu.

Co nabízíme?

Prostor pro jednodenní akce neziskových organizací, které se uskuteční ve zvoleném termínu
od června do prosince 2020. Kapacita akcí je 100 až 500 osob.

Může se jednat například o:

 • koncerty;
 • divadelní představení;
 • společenské akce s předáváním cen;
 • konference;
 • sportovní události.

Pozn.: Vhodnost vámi zamýšlené akce pro tuto výzvu je dobré dopředu konzultovat na uvedených kontaktech.

Příklady projektů podpořených v minulosti:

 • Setkání Unie zaměstnavatelských svazů ČR
 • Divadelní představení Jedličkova ústavu
 • Maturitní ples Jedličkova ústavu
 • Konference INSPO
 • Robotický den
 • Akademie Postupická

Nabízené prostory a servis:

Prostory, které v rámci spolupráce poskytneme, jsou kompletně bezbariérové. Součástí podpory je též ozvučení a osvětlení prostor. V případě zájmu zajistíme též prostory pro catering a stoly do předsálí pro prezentací partnerů. Organizátorům po dohodě poskytneme parkování zdarma pro 2 osobní vozy.

Účastníci podpořené akce budou navíc moci využít ubytování v přilehlém hotelu Holiday Inn PCC se slevou.

Jak podat žádost o partnerství?

Nemusíte vyplňovat žádný zvláštní formulář. Vaše žádost však musí obsahovat následující informace:

 1. Základní údaje o vaší organizaci:
  1. název;
  2. identifikační číslo (IČ);
  3. rok založení;
  4. poslání a stručný popis vykonávaných činností;
  5. kontakt na statutární osobu,
  6. Kontakt na další osoby, které budou za organizaci ve věci grantové žádosti komunikovat.
 2. Stručný popis akce / projektu (max. v rozsahu dvou stran A4):
  1. název akce a její obsahová náplň;
  2. termín a předpokládaná délka;
  3. cílová skupina (pro koho akci pořádáte);
  4. odhadovaná kapacita;
  5. specifikace požadavků na prostory;
  6. předběžný program;
  7. předpokládaný mediální dopad;
  8. důvodová zpráva žádání o partnerství.

Přílohy

Součástí vaší žádosti musí být následující přílohy:

 1. čestné prohlášení o bezdlužnosti;
 2. výroční zprávy za léta 2017 a 2018.

Termíny

Vyhlášení výzvy: 6. března 2020

Uzávěrka příjmu žádostí: 15. dubna 2020

Hodnocení žádostí: duben 2020

Uzavírání smluv s úspěšnými žadateli: po 15. květnu 2020

Kompletní žádosti včetně příloh stačí poslat elektronicky na e-mailovou adresu avpo@avpo.cz

Podmínky partnerství

KCP uzavře s podpořenou organizací smlouvu o partnerství. Součástí smlouvy je i ustanovení o povinné publicitě na straně podpořeného (pořadatele):

 • Pořadatel bude uvádět KCP jako partnera akce, zejména umístí logo KCP na pozvánkách, plakátech, webových stránkách a dalších materiálech spojených s akcí.
 • Pořadatel dá KCP souhlas používat fotografie z akce pro jeho marketingové a propagační účely.
 • Bude-li to možné vzhledem k charakteru akce, poskytne pořadatel zástupcům KCP prostor k vystoupení. V případě, že půjde o konferenci, umožní zástupcům KCP vystoupení v rozsahu 10 min.
 • Pořadatel umístí v sále (nebo jiném hlavním prostoru, kde akce proběhne) rollup nebo jiný vizuální nosič propagující KCP a jeho služby.

Způsob hodnocení

Přijaté žádosti projdou prvotním posouzením ze strany Odborného garanta, který kontroluje formální správnost žádostí a ověřuje pravdivost uvedených informací. Pokud žádost nesplní kritéria formálního posouzení, je žadatel vyzván k provedení nápravy. Výzva k nápravě je zasílána elektronicky na e-mailovou adresu osoby odpovědné za realizaci projektu, uvedenou v projektové žádosti. Není-li náprava zjednána vůbec nebo není-li zjednána ve stanoveném termínu (do 48 hodin od odeslání výzvy k nápravě), je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování a žadatel je o této skutečnosti písemně informován. Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky, jsou postoupeny k dalšímu hodnocení.

O uzavření partnerství rozhoduje předem určená komise složená ze zástupců Vyhlašovatele a Odborného garanta. Komise posoudí jednotlivé žádosti a vybere projekty určené k podpoře.

Na poskytnutí partnerství není právní nárok. Komise si vyhrazuje právo nevybrat k podpoře žádný z přihlášených projektů, pokud neshledá podané žádosti dostatečně kvalitní, a není povinna žadateli toto rozhodnutí zdůvodňovat.

Žadatelé budou začátkem května písemně vyrozuměni o rozhodnutí komise a výsledku výzvy.
S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena smlouva o partnerství.

 

Kontaktní osoba pro příjem žádostí:

Monika Jindrová

e-mail: jindrova@avpo.cz

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.