Olomoucká z. s. InternetPoradna.cz oslavila 20 let své činnosti a pod novým názvem nadále zkvalitňuje své služby

Pod zjednodušeným názvem iPoradna.cz a s novým webem www.iporadna.cz  poskytuje olomoucká organizace nadále služby, které odpovídají dané cílové skupině. Pozměnil se způsob podávání dotazů a standardní lhůta pro zodpovězení dotazu se zkrátila ze 7 na 2 pracovní dny. 

Více o aktuálních aktivitách referuje Libor Novosád.

Současná sociální politika i pojetí sociálních služeb avizují možnost, resp. právo volby takové dávky, služby aj. formy pomoci, která by měla odpovídat možnostem, limitům a potřebám lidí s postižením a jejich blízkých i dalším osobám v nepříznivé či rizikové životní situaci. Aby však tito oprávnění občané mohli tuto možnost využít, potřebují být ve své situaci zorientovaní a motivovaní k jejímu řešení, tzn., že by měli mít potřebné znalostí, dovedností a zmocnění k rozhodování o sobě a svém životě. Právě k tomu jim může napomoci online poradenská intervence, kterou iporadna poskytuje. 

Profesionální i dobrovolní odborníci nabízejí pomoc lidem žijícím s různým typem postižení či chronického onemocnění, seniorům, pečujícím osobám, dlouhodobě nezaměstnaným, zadluženým i těm, kteří musejí v důsledku své tíživé životní situace čelit psychickým nebo existenčním obtížím.

Okruhy otázek či témat dotazů jsou proměnlivé a týkají se zejména života s postižením či chronickou nemocí, široké oblasti sociálně-právních a zdravotně-sociálních problémů, možností získání sociálních služeb, dávek aj. příspěvků nebo kompenzačních pomůcek.

V posledním období se zvýrazňuje i další trend, kterým jsou dotazy z oblasti zaměstnanosti a pracovního uplatnění, vzdělávání, nerovného zacházení v různých situacích, insolvence, majetkového vypořádání po rozvodu a výživného nebo např. dědictví. 

Motto olomoucké iPoradny „pro všechny, kteří si občas neví rady“ zřetelně vyjadřuje fakt, že nikdo neví všechno, že něco nevědět není nic zvláštního, nedůstojného, čímž podporuje „odvahu“ tazatelů k hledání řešení svého problému prostřednictvím zadání dotazu, anebo nalezení a pročtení odpovědí na dotazy tematicky podobné.

Dotazy a odpovědi jsou důsledně anonymizovány, takže mohou být dostupné nejen tazateli, ale i klientům-zájemcům o službu. Těm to dává možnost se seznámit s odpověďmi na dotazy, které mohou být podobné jejich problému, nebo jsou s ním související, takže klienti-tazatelé mohou svůj dotaz upřesnit, či jasněji, konkrétněji formulovat.

K výhodám online iporadenství patří nízkoprahovost, klient tedy nemusí překonávat žádné psychické, fyzické, komunikační, dopravní aj. překážky, ani svůj ostych či obavu ze stigmatizace. 

Olomouckou iporadnu oslovují tazatelé z celé ČR i Češi žijící v zahraničí. Její činnost reflektuje komplexnější přístup ke klientovým obtížím a klade u klientů důraz na jejich seberozvoj, posílení autonomie i vedení k reálně dosažitelné míře svépomoci.

Naše služby jsou otevřené všem z uvedené cílové skupiny. Potřebujete-li pomoc, radu, informaci, názor nebo vysvětlení, neváhejte, jsme tu pro vás. Koneckonců je zřejmé, že informace, kontakty, konzultace a sdílené zkušenosti pomáhají, tedy mohou být vítaným a efektivním nástrojem podpory osob v nepříznivé životní situaci.

Zbývá dodat, že z. s. iPoradna.cz neposkytuje pouze internetové poradenství, ale také klasické ambulantní poradenství, krizovou linku, chat aj. služby, o nichž se dozvíte na webu www.iporadna.cz.                                                                                               

Libor Novosád

                                                                                                                            za

Klíčová slova: