Nezapomeňte na výměnu parkovacího průkazu

16.12.2012 17:51

Jste–li držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, s výjimkou držitelů postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nezapomeňte, že do 31. 12. 2012 je třeba vyměnit speciální označení vozidel O1 (série AA), označující osobu zdravotně postiženou (modrobílá značka s legem člověka sedícího na invalidním vozíku), za evropský typ tohoto označení - „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (nové označení O7 CC šestimístné číslo).

Od 1. 1. 2013 už stávající označení nebude platné a nebude jej možné ani vyměnit.

Výměnu označení provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností – zpravidla celou záležitost vyřídíte na sociálním odboru, případně na odboru dopravy.

K výměně označení je nutné předložit:

občanský průkaz,průkaz ZTP, nebo ZTP/P, původní zvláštní označení motorového vozidla O1 (série AA),1 ks fotografie aktuální podoby držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P o rozměru 45 x 35 mm (dokladová fotografie).

U nezletilých osob je potřeba předložit rodný list. U osob, které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, listinu o ustanovení opatrovníka, a u osob neschopných podpisu notářsky ověřenou plnou moc, která je vystavena na základě lékařského potvrzení.

Výměna označení je bezplatná.

Při vyřízení nového parkovacího průkazu nejprve odevzdáte původní označení 01. Úředník zkontroluje vaše osobní údaje a platnost průkazu ZTP či ZTP/P, převezme si fotografii a vystaví vám nový parkovací průkaz, který si na místě podepíšete, a poté bude zalaminován. Platnost nového parkovacího průkazu je totožná s platností průkazu ZTP a ZTP/P, tedy maximální platnost je do konce roku 2015.

Výhody spojené s novým parkovacím průkazem se nemění.

Povinnost vyměnit si parkovací průkaz upravuje Čl. II zákona č. 133/2011 Sb. odst. 2:

Označení O 1 mohou osoby, které je obdržely od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle dosavadních právních předpisů, využívat na území České republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Osobám podle věty prvé vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na jejich žádost parkovací průkaz, podá-li tato osoba žádost před ukončením platnosti označení O 1, které obdržela podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 31. prosince 2012. Žadatel o vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, který byl držitelem označení O 1 vydaného podle dosavadních předpisů, je povinen toto označení při vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Dr. Leoš Spáčil

Zdroj: Pečuj doma.cz

Klíčová slova: