Nejsme chudinky, jsme hrdinky

14.01.2013 12:38

Projekt nabízí osobám ze Středočeského kraje poskytujícím péči závislé osobě ucelený program na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti. Je možné se do něj přihlásit  jako účastník projektu nebo jako koordinátor v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Příbrami, Mělníce, Rakovníku či pro Prahu - západ a Prahu - východ.

Od počátku listopadu  roku  2012 běží projekt nazvaný „ Nejsme chudinky, jsme hrdinky!“ r.č. CZ.1.04/3.4.04/88.00315. Předpokládané ukončení projektu je v říjnu 2014. Hlavním realizátorem projektu je Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, obecně prospěšná společnost. Tato společnost je registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 548. Partnery projektu jsou nevládní neziskové organizace, které sdružují osoby se zdravotním postižením a dva podnikatelské subjekty.
Projekt je nasměrován do Středočeského kraje- do Benešova, Berouna, Kladna, Kolína, Kutné Hory, Mladé Boleslavi, Příbrami, Mělníka, Rakovníka, Prahy-západ, Prahy-východ.
Poslání projektu je zaměřeno na vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby, které pečují o osoby blízké - zpravidla ženy, které poskytují více či méně intenzivní péči závislé blízké osobě. Reaguje na potřeby pečujících osob tím, že vytváří ucelený program na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti . Současně podporuje lepší možnosti sladění rodinného a pracovního života. Počítá s vytvořením pracovních míst pro každého účastníka na půl roku.

Inovativní formou začlenění pečujících osob do společnosti i do pracovního života je vytvoření co-workingových center (tzv. sdílených kanceláří) v jedenácti místech Středočeského kraje. Činnost v těchto regionálních centrech bude organizovaná a koordinovaná regionálními pracovníky. Tito pracovníci jsou zkušení členové nevládních neziskových organizací a problematiku zdravotního postižení dobře znají. Zapojeným účastníkům a účastnicím do projektu bude v průběhu projektu poskytnuto finanční, administrativní i technická podpora.

Na základě našich předběžných informací je již teď o účast v projektu pochopitelný zájem. Ještě nyní je možné se do projektu přihlásit a zúčastnit se jeho aktivit jako účastník projektu nebo jako koordinátor ve výše uvedených městech.

Více informací je možné získat na webových stránkách
www.kisinfo.cz.
Kontaktní adresa a adresa pro doručování je KIS, o.p.s.Karlínské nám. 12, 186 00 Praha 8-Karlín nebo mail: m.madejova@volny.cz.
JUDr. Marie Madejová
Klíčová slova: