Národní cena kariérového poradenství 2011

01.01.2012 13:50

Hlavní cenu ve třetím ročníku soutěže získala obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání z Hradce Králové se soutěžním příspěvkem Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci.

ejlepší projekty v rámci kariérového poradenství byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství, kterou již třetím rokem vyhlásilo Centrum Euroguidance. Cílem soutěže je nejen odměnit dobrou praxi v této oblasti, ale také vyvolávat diskuzi o stavu kariérového poradenství v České republice.

Mottem letošního ročníku bylo heslo: „Řídím svou kariéru – řídím svůj život“. Odborná komise hodnotila celkem 28 přihlášených projektů především s ohledem na to, do jaké míry program motivuje klienty k aktivnímu přístupu k vlastní profesní dráze.

Široká škála přihlášených organizací dokazuje důležitost a rozsah kariérového poradenství, jež se dotýká všech lidí v různých etapách jejich života. Dětem a studentům může pomoci při volbě vhodného studijního oboru, absolventům při vstupu na pracovní trh, nezaměstnaným k získání takové práce, která bude co nejvíce vyhovovat jejich potřebám. Postupně se rozvíjí také kariérové poradenství na pracovišti, a to se pozitivně odráží nejen ve spokojenosti zaměstnanců, ale i v ekonomické situaci firem. Lidem znevýhodněným poskytují kariérové poradenství převážně neziskové organizace, a sice jako součást komplexní nabídky jejich služeb. Všechny organizace oceněné v Národní ceně kariérového poradenství úspěšně napomáhají svým klientům k naplnění jejich profesních cílů, neboť práce, jako nedílná součást našich životů, by nám měla přinášet nejen ekonomické zajištění, ale i radost a možnost seberealizace.

Hlavní cenu v soutěži získala obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání z Hradce Králové se soutěžním příspěvkem Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci. Cílem programu je usnadnit sociální rehabilitaci klientů rehabilitačního ústavu umožněním jejich rekvalifikace a následným zprostředkováním práce. Šance na vzdělání poskytuje svým klientům komplexní služby kariérového poradenství od pracovní a bilanční diagnostiky přes potřebné vzdělání až po nabídku možného pracovního uplatnění.

Cílem projektu je také vytvoření databáze spolupracujících organizací, odpovídajících pracovních míst a rekvalifikací vhodných pro danou cílovou skupinu. Výsledkem celého projektu bude také vytvoření písemně zpracované a standardizované metodiky.

Další oceněnou organizací bylo brněnské DROM, romské středisko, konkrétně s projektem Kariérní poradenství pro klienty nízkoprahového klubu Brána, jehož cílovou skupinou jsou mladí Romové ve věku od 12 do 18 let. Uvedená služba nabízí kromě individuálních konzultací také skupinovou práci s klienty; pro lepší sebeuvědomění profesních zájmů a dovedností klientů jsou využívány společné diskuze či výtvarné prostředky.

Pro kvalitní spolupráci je obzvláště důležité navázání vzájemné důvěry a ochoty spolupracovat. V souvislosti se současnou společenskou situací je nutné zvláště ocenit práci romského střediska DROM a jeho pracovníků.

Třetí cenu získal Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek s programem Pracovní rehabilitace – cesta k uplatnění na trhu práce. Cílem této služby je začlenění zdravotně postižených spoluobčanů na volný i chráněný pracovní trh. Komplexní program působí na motivaci klienta, jeho sebehodnocení a sebepojetí. Zároveň jsou zdravotně postižení klienti zapojováni do kurzů realizovaných na úřadu práce, např. sebeprezentace, příprava na výběrové řízení, sestavení životopisu apod. Kromě příznivého dopadu na klienta služba kladně ovlivňuje také vztah společnosti ke zdravotně postiženým a jejich inkluzi. Pozitivní ohlasy přicházejí i ze strany zaměstnavatelů, kteří uvádějí lepší pracovní klima i kooperaci všech členů týmu.

Kromě cen hlavních udělila porota také tři zvláštní ceny. Jednou z takto oceněných organizací bylo občanské sdružení Asistence, které představilo svůj Tranzitní program, určený pro mladé lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou studenty či absolventy škol Jedličkova ústavu. Služba napomáhá klientům při přechodu ze školy do dalšího života v různých oblastech: volbě a zvládání dalšího studia, v rozvoji mezilidských vztahů i v osobním rozvoji.

Zvláštní cenu za dlouhodobé kvalitní poskytování služeb kariérového poradenství získalo občanské sdružení APPN (Agentura pro neslyšící). Ocenění získal projekt Služba Intervence – zprostředkování zaměstnání, který je realizován již od roku 2008. Cílovou skupinou služby jsou lidé se sluchovým nebo s kombinovaným postižením, kterým napomáhá zajistit si vybrané zaměstnání. Je určena pro klienty, kteří si nepotřebují zvyšovat dovednosti v oblasti hledání práce, mají jasnou představu o svém budoucím zaměstnání a nepotřebují dlouhodobější pracovní asistenci na pracovišti.

Zvláštní cena byla také udělena společnosti Tesco, a. s. Porota ocenila tzv. Absolventský program společnosti, který byl oceněn za individualizovanost služby, která napomáhá absolventům vysokých škol s umístěním na trhu práce, podporuje jejich vlastní aktivitu při řízení kariéry a jejich odborný růst.

V roce 2012 se bude konat již čtvrtý ročník této soutěže. Jako každý rok se i v tomto případě budeme snažit přijít s inovacemi, aby průběh a celková organizace soutěže byly co nejvíce atraktivní pro kariérové poradce z různých oblastí, jejichž práci bychom tímto chtěli ocenit.

Zdroj: Neziskovky.cz

Klíčová slova: