Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020

Týká se financování trvání zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Žádosti bude možné podávat od 12. do 26.10.2020.

Dotace se poskytuje na 2 oblasti:

1) Na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření (tj. např. pořízení ochranných pomůcek pro zaměstnance a uživatele sociální služby a pomůcek potřebných k detekci nákazy onemocněním COVID_19) v souladu se zákonem č. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOVZ) a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále pak na zvýšené náklady na mzdy a platy (vyjma zdravotnického personálu viz § 36 zákona o sociálních službách).

Uznatelnými náklady jsou pouze ty náklady, které prokazatelně vznikly ode dne 13. března 2020 do 30. září 2020. Jedná se o náklady, které vznikly v souvislosti s řešením situace Covid_19. Jedná se o rozdíl mezi běžnými náklady organizace a náklady za situace s Covid_19 během uvedeného období od 13. března 2020 do 30. září 2020. 

2) Na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření, přičemž musí být doložitelné, že tento výpadek zdrojů vznikl právě v důsledku těchto opatření. Výpadek tak mohl vzniknout například v rámci úhrad uživatelů za stravu či ubytování nebo jiných základních činností poskytované sociální službou.

Podrobnosti v přiloženém souboru. 

Klíčová slova: