Kudy (ne)vede cesta k dotacím na internetové projekty

23.07.2014 13:14

Příspěvek Martiny Chmelové z Alfa Human Service se zabývá možnostmi získání dotací pro internetové projekty.

Rozvoj většiny českých nestátních neziskových organizací (NNO) je limitovaný jejich finanční situací. Dobrá orientace v informačních zdrojích českých a mezinárodních nadací, státní správy    a EU představuje důležitý základ pro činnost každé NNO.

NNO zaměřující se na internetové projekty pro osoby se zdravotním postižením jsou však    v mnohem těžší   situaci než ostatní NNO věnující se například práci s dětmi nebo seniory. Do doby vcelku nedávné převládal názor, že internet je luxus a nejprve je třeba uspokojit pokrytí sociálních služeb a teprve poté např. tvorbu informačních materiálů, kam se internetové projekty schovávaly. Nicméně musím konstatovat, že již došlo k určitému posunu hodnocení internetových projektů a celá řada institucí hodnotí tento informační zdroj velmi pozitivně a podporuje rozvoj právě takových projektů, které se věnují problematice IT a osob se zdravotním postižením.

Financování NNO zabývajících se internetovými či IT projekty musí být vždy vícezdrojové. Tzn. že dotace či granty budou tvořit pouze část celkového rozpočtu.
Obecně můžeme samotné projekty zaměřené na informační technologie rozdělit do čtyř velkých skupin:
a) projekty zaměřené na tvorbu informačních servisů a udržování jejich obsahu (www.helpnet.cz, is.braillnet.cz, www.ticho.cz, www.dobromysl.czwww.alfabet.cz, www.bezbarier.cz, www.internetporadna.cz  atd.)
b) projekty zaměřené na pomůcky k PC a speciální programy pro osoby se specifickými potřebami (Petit, Apogeum, Brailcom…)
c) projekty zaměřené na školení základní počítačové a internetové gramotnosti (Centrum pro rodinu Hodonín, Diecézní charita Brno, Mateřské centrum Prostějov…)
d) projekty zaměřené na budování přístupných stránek pro osoby se ZP (Blind Friendly Web)
Možnosti získávání dotací
V České republice udělují dotace ministerstva, krajské a obecní úřady ustavené státní správou nebo samosprávou. Velikosti a základní směřování toku financí jsou vymezeny zákonem o finančním rozpočtu ČR.  Centrální orgány, které připadají k úvahu k podání projektů zaměřených na internetovou oblast či informační technologie, jsou:
- MPSV ČR - program podpory neziskových organizací
- MZ ČR - program podpory neziskových organizací a Národní plán pro vyrovnávání příležitostí
- MI ČR – Národní program počítačové gramotnosti – Handicap, Informační společnost, Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Podpora ze strany MPSV může však být přidělena pouze projektům s celostátní působností. Všechny ostatní projekty s působností místní či krajskou se musí ucházet u orgánů krajské či místní samosprávy. U dalších centrálních orgánů mají tyto projekty větší šanci než projekty s místní působností.

Zatímco termíny a oblasti podpory centrálních orgánů jsou již po léta dané, u krajských a obecních úřadů je třeba vždy sledovat vypsání konkrétního zadání dotačního řízení, protože neexistuje jednotný zadávací termín k vypsání dotačního řízení ani jednotné oblasti pro podporu konkrétních projektů.

Každý subjekt státní správy a samosprávy si tedy stanoví své termíny a své oblasti podpory. Informace o vyhlašování výzev lze najít na webech jednotlivých krajů:
Jihočeský kraj - http://www.kraj-jihocesky.cz/
Jihomoravský kraj - http://www.kr-jihomoravsky.cz/
Karlovarský kraj - http://www.kr-karlovarsky.cz/
Kraj Vysočina - http://www.kr-vysocina.cz/
Královéhradecký kraj - http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Liberecký kraj - http://www.kraj-lbc.cz/
Moravskoslezský kraj - http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
Olomoucký kraj - http://www.kr-olomoucky.cz
Pardubický kraj - http://www.pardubickykraj.cz/
Plzeňský kraj - http://www.kr-plzensky.cz/
Praha –město - http://www.praha-mesto.cz/
Středočeský kraj -  http://www.kr-stredocesky.cz/
Ústecký kraj - http://www.kr-ustecky.cz/
Zlínský kraj - http://www.kr-zlinsky.cz/

Při psaní projektů pro jakéhokoliv poskytovatele grantů či dotací doporučujeme zvážit profilaci samotných projektů,  a to zda internet či projekt podporující IT je jediná činnost NNO nebo jedna z činností, která podporuje vlastní chod organizace.  Z toho se odvíjí i výběr samotného grantového, dotačního programu.  Např. pokud budu podávat projekt na MPSV,  musím mít na paměti, že potřebuji chod své organizace a zaměření internetového projektu podpořit poskytováním nějaké sociální služby (např. poradenstvím).

Informační zdroje zaměřené na získávání financí
Econnect (www.ecn.cz): zde najdete informace ve dvou základních sekcích - zpravodajství    a informační servis pro neziskové organizace.
Granty (http://granty.ecn.cz)
Databáze grantů mapuje téměř všechny grantové uzávěrky programů českých i některých zahraničních nadací, programů zastupitelstev jiných států, grantové uzávěrky státních orgánů - ministerstev, krajů, obcí, dále programy Evropské unie a programy mezinárodních nadací. Mimoto občas zveřejňuje i stipendia, která by mohla zajímat lidi  z neziskovek. V databázi grantů se dá vyhledávat podle následujících kategorií: životní prostředí, lidská práva, sociální oblast, gender, regionální rozvoj, kultura, občanský sektor, EU, vzdělávání, volný čas, rozvoj NNO, internet a dále podle typu grantu - zda se jedná o  průběžný grant, stipendium, stáž,  nebo cenu.

Kromě databáze grantů se můžete také přímo podívat na stránku se seznamem organizací, které rozdělují finanční prostředky, patří k nim nadace,  např. NROS, VIA, OSF Praha a řada dalších.

Dárcovství:  O dalších možnostech financování neziskových organizací se dočtete právě v této  rubrice. Zabývá se jak individuálním dárcovstvím - tedy hledáním potencionálních dárců,  přispěvatelů, kteří pomohou svými pravidelnými příspěvky organizaci, tak i firemním dárcovstvím, které u nás ještě stále není plně rozvinuté a mnoho lidí si ho plete se sponzoringem.
ICN – Neziskovky.cz
Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost.  Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti nevládních neziskových  organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce.

ICN poskytuje informační, vzdělávací a publikační služby. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu databáze neziskových organizací a databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace.

ICN je  vydavatelem časopisu GRANTIS - Měsíčník pro neziskový sektor, který je jediným celoplošným periodikem určené pracovníkům neziskových organizací v České republice.

ICN provozuje webové stránky s názvem www.neziskovky.cz. Zde můžete najít informace o vzdělávacích seminářích, konzultacích, klubu ICN, ale především grantech v databázi finančních zdrojů.

Databáze finančních zdrojů je veřejně přístupný přehled grantových a dotačních programů včetně jejich popisu, uzávěrek a kontaktních osob. Databáze vám umožňuje snadné vyhledávání programů podle cílových skupin, oblasti podpory , kraje působnosti a data uzávěrky .

V databázi naleznete:
- Informace o grantech českých nadací a nadačních fondů ochotných zveřejnit jejím prostřednictvím své informace
- Informace o dostupných dotacích orgánů veřejné správy ČR, programy krajských úřadů poskytujících dotace NNO
- Informace o hlavních zahraničních zdrojích financí určených pro NNO z České republiky
- Bližší informace o dalších zdrojích relevantních pro NNO v ČR (komerční firmy, příležitostní dárci apod.).

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných      v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.

Hlavní kontakt je www.nros.cz a web nazvaný Evropská brána (www.ngo-eu.cz).
Evropská brána je projekt, který měl pomoci českým neziskovým organizacím připravit se na vstup do Evropské unie. Vstupem do EU se před neziskovým sektorem otevřely nejen nové možnosti, ale také došlo ke změně prostředí, které na ně klade nové požadavky. Pokud se české neziskové organizace včas na ně nepřipraví a nenaučí se pohybovat v silně pozměněném prostředí, může se stát, že jejich celková pozice se dočasně oslabí. Webové stránky informují  o probíhajících výběrových grantových kolech z fondů EU, dění v EU ovlivňujícím neziskový sektor, konferencích, možných evropských partnerstvích, atd.
V současné době je jednou z možností získání finančních prostředků na podporu neziskové organizace tzv. Globální grant poskytovaný prostřednictvím NROS, což je část prostředků ESF.

Evropská unie
Se vstupem naší země do EU začal být pro nás ještě více aktuální web zastoupení Evropské komise - s adresou www.evropska-unie.cz, kde je možné najít informace jak o předvstupní pomoci EU, tak i o finančních zdrojích pro Českou republiku po vstupu do EU.

Finanční zdroje pro Českou republiku po vstupu do EU
Česká republika může po vstupu do Evropské unie čerpat finanční prostředky EU ze:
- strukturálních fondů,
- Fondu soudržnosti (někdy označovaného jako Kohezní fond).
- může se účastnit komunitárních programů a některých iniciativ Společenství.

Pro typ našich projektů přicházejí v úvahu hlavní strukturální fondy (Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF a Evropský sociální fond - ESF).

Strukturální fondy 
mají svoji oficiální webovou stránku www.strukturalni-fondy.cz.
Můžeme na ní najít informace o cílech evropské politiky, o strukturálních fondech, iniciativách společenství, Fondu soudržnosti i předvstupních nástrojích. Na této stránce by měly být nejaktuálnější informace o strukturálních fondech u nás, konkrétně o jednotlivých operačních programech, které jsou čtyři - Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů, Infrastruktura, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Česká republika má v rámci podpory Společenství připravený jeden regionální - Společný regionální operační program (SROP).

Evropská unie má ale také svůj webový portál s adresou http://europa.eu.int. Zde je možné se dozvědět vše o činnosti EU, jejích aktivitách, institucích, dokumentech, službách, evropských strukturách.

O financích a fondech z EU informuje také stránka www.eurofunding.com. Na této stránce je nepřeberné množství informací, výzev, posledních novinek z Evropské komise.

Pro projekty zaměřené na internet a IT po osobních zkušenostech přichází v současné době  v úvahu opatření 1.1. Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na tvorbu zaměstnaneckých míst vypisovaných krajem Praha i ostatními kraji a dále  opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. 

Martina Chmelová

chmelovam@seznam.cz

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.