Konkurzní řízení Moravskoslezského kraje

Na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje Domov Hortenzie ve Frenštátu pod Radhoštěm.

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

vyhlašuje

KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:

Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 1. a)  ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo

 2. b)  ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo

 3. c)  ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti,

 4. d)  znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,

 5. e)  občanská a morální bezúhonnost.

Platové zařazení:

12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:

a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e- mail),

b)  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c)  strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti vřídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,

d)  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady . Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2021, případně dle dohody Přihlášku lze podat v termínu do 18. 6. 2021 včetně, a to:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 18. 6. 2021),

 • osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 18. 6. 2021),

 • datovou schránkou,

 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

  Adresa:

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí
  28. října 117
  702 18 Ostrava

  elektronická podatelna: posta@msk.cz
  název datové schránky: Moravskoslezský kraj identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

page2image18833088 page2image18828096 page2image18837504

Klíčová slova: