Karta sociálních systémů (sKarta)

22.06.2012 23:19

Souhrn informací MPSV o kartě sociálních systémů na stránkách Sociální reforma - změny 2012.

Dávky, které byly dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny právě prostřednictvím sKarty. sKarty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku, klient, pro něhož bude sKarta na úřadu práce připravena, bude o tomto zpraven písemně s dostatečným předstihem. Karty se bude ve dvou variantách, základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. Následující text shrnuje základní informace pro budoucí držitele sKaret z řad OZP:
V případě, že člověk má trvalé bydliště jinde než skutečné bydliště a zdravotní stav mu neumožňuje dostavit se na Úřad práce, pod který spadá trvalým bydlištěm, bude možné vyzvednout si sKartu na jiném kontaktním pracovišti Úřadu práce? Jak v tomto případě postupovat?

V případě, že se jedná o osobu, která je imobilní nebo je umístěna v sociálním zařízení, ve zdravotnickém zařízení a není schopna dostavit se na Úřad práce a sKartu si vyzvednout, budou úředníci Úřadů práce schopni zajistit distribuci do domácího prostředí, popřípadě do výše uvedených zařízení? Je možné ve zvláštních případech žádat, aby úřad v duchu „dobré správy úřadu“ kartu doručil do místa bydliště žadatele?

V případě, že si taková osoba bude muset kartu vyzvednout osobně na Úřadu práce, bude stačit plná moc nebo bude muset být zhotovena generální plná moc? Kdo v takovém případě bude hradit notářský poplatek?

V obdobných případech Úřad práce komunikuje s klientem na tzv. korespondenční adrese, je tedy možné objednat doručení sKarty na kontaktní pracoviště ÚP (KoP), které je pro klienta dostupné.
V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu, že se nemůže dostavit na KoP, pak může postupovat následovně:
 • buď tak, že je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny
 • mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale samozřejmě i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem obecního úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
 • ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě, kde klient žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup například s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence).
V případě, že osoba má platný průkaz mimořádných výhod do konce roku 2015, bude muset vyměnit stávající a platný průkaz za sKartu systémů nebo bude mít průkaz ZTP a k tomu ještě sKartu?
V okamžiku, kdy bude klientovi vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient povinen původní průkaz vrátit.
V jakých situacích (u kterých dávek) je osoba povinna používat sKartu? Bude si moci osoba dále nechat zasílat peníze na svůj běžný účet nebo složenkou? Nebo budou muset být peníze zaslány nejprve na účet České spořitelny a osoba bude muset dát trvalý příkaz a převést si peníze na svůj účet? Lze si vybrat způsob výplaty dávek? Jakou formou volbu způsobu výplaty dávek lze provést a kde? Jak v tomto případě postupovat?
Prostřednictvím karty sociálních systémů jsou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky, tj.:
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • Dávky státní sociální podpory
 • Příspěvek na péči
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
Ve většině případů opravdu určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím sKarty. Způsoby výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby:
 • Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě:
  • Výběrem z bankomatu (hotovost)
  • Platbou u obchodníka
  • Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back)
 • Převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP, nebo v bankomatu, přičemž platební příkaz může mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud klient chce veškerou sumu dávek nebo její část převádět na vlastní účet provede výše uvedenými způsoby platební příkaz.
Výplata probíhá vždy prostřednictvím účtu vedeného k sKartě, přičemž klient následně volí pro něj nejvhodnější způsob jejího čerpání.
Výjimkou jsou případy výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci, kde je nezbytné dávku vyplatit bezodkladně a jako jeden ze způsobů je možné volit i poštovní poukázku. S ohledem na fakt, že se klienti i v jiných případech mohou ocitnout ve vyhrocené sociální situaci, která vede k nutnosti jakoukoliv dávku vyplatit bezodkladně, má ÚP připraveny metody výplaty dávky okamžitě a v hotovosti, případně i formou poštovní poukázky.
Pro osoby se ZP je sKarta důležitá také jako průkaz osoby se ZP. Je tedy nezbytné, aby si sKartu vyzvedli a následně pak dle vlastního uvážení využili jejích další funkcí. Na místně příslušném ÚP poskytnou pracovníci klientům veškeré informace a napomohou vybrat nejvhodnější způsob čerpání dávek, který odpovídá zvyklostem a možnostem klienta.
V současnosti je systém výplaty nepojistných sociálních dávek určován doposud dostupnými způsoby, tj. hotovostní výplatou na ÚP (cca 1 % všech výplat), výplatou na účet (cca 60 % všech výplat) a výplatou prostřednictvím poštovní poukázky. Motivem a cílem zavedení sKarty je sjednocení výplaty dávek jednou metodou, od které se pak odvíjejí volby klienta ve způsobu čerpání dávky. Na jedné straně to přináší úspory v nákladech na doručování a na druhé straně se zvyšuje spektrum možností pro čerpání dávek.
Úřad práce ČR si je vědom toho, že někteří klienti budou i nadále považovat čerpání dávky prostřednictvím poštovní poukázky za způsob, který je pro ně nejvhodnější. V takovém případě (pomineme-li nyní mimořádné sociální situace) v rámci individuální práce s klientem může ÚP nebo například občanská poradna, či sociální pracovník obce nasměrovat klienta k nabídce služeb komerčních institucí, které takové doručování nabízejí. Pokud nejde o mimořádnou sociální situaci, je doručování prostřednictvím poštovní poukázky službou nadstandardní a placenou.
Budou finance na sKartě chráněny před výkonem exekuce?

Ano, budou. Pokud je ÚP vyzván oprávněnou osobou (exekutorem) k provedení srážek, pak tak činí ještě předtím, než odešle příslušné dávky na účet vedený k sKartě. Učinit tak může pouze u dávek, které jsou exekuovatelné, tj. dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti. Proto, aby byla zvýšena ochrana dávek i na účtu vedeném k sKartě, byla iniciována novela občanského soudního řádu, která před exekucí chrání všechny prostředky na účtu vedeném k sKartě. Příslušný sněmovní tisk byl 13. 6. 2012 již schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Jakým způsobem bude osoba vyzvána k vyzvednutí sKarty? Půjde o obyčejný dopis, doporučený nebo o dopis do vlastních rukou?

Bude stanovena lhůta pro vyzvednutí sKarty? V případě, že osoba nebude schopna z důvodu zdravotního stavu (pobyt ve zdravotnickém zařízení, atd.) si sKartu vyzvednout v dané lhůtě, nevzniknou jí nějaké problémy, postihy?

První dopis bude odeslán obyčejně. Pokud na něj klient nezareaguje do tří týdnů, bude mu zaslán doporučený dopis do vlastních rukou. Pokud ani v tomto případě nedojde k doručení, nebo klient nereaguje, bude příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce aktivně klienta vyhledávat a pokud z objektivních důvodů nelze klienta nalézt, zahájí se řízení z moci úřední o pozastavení výplaty dávky, tj. dávka nadále přináleží, ale není vyplácena. Pokud je u klienta zjištěna objektivní příčina nemožnosti vyzvednout si sKartu, pak je zvolen způsob pro osobu nejvhodnější, tj. opatrovník, zmocněnec, předání sKarty v místě, kde klient pobývá etc.
Mění se výhody pro držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P?

Nemění, všechny výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím sKarty.
Jakým způsobem lze kontrolovat zůstatek na sKartě?

Zůstatek na sKartě lze zdarma kontrolovat v bankomatu nebo na internetu (na stránkách, které budou pro uživatele sKarty spuštěny). Je možné také nechat si výpis zasílat, a to za cenu poštovného, tedy 9,50 Kč.
Více informací je na socialnireforma.mpsv.cz/cs/3
a také na www.skontakt.cz.
Klíčová slova: