Jaké příspěvky na podnikání může získat OSVČ, pokud je osobou se zdravotním postižením

28.01.2012 12:57

Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti zahájení podnikání zdravotně postižených jako OSVČ. Jak stát může podpořit zdravotně postiženého uchazeče o práci, který je v evidenci Úřadu práce a chce začít podnikat? Podrobněji o tom referuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

-  Nově si nelze žádat o vymezení chráněné pracovní dílny, ale o vymezení chráněných pracovních míst (CHPM) – a to na základě dohody s Úřadem práce. O vymezení může žádat i osoba samostatně výdělečně činná - více v paragrafu 75 Zákona o zaměstnanosti (ZoZ)

- Na základě vymezení CHPM Úřad práce poskytne příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa – příspěvek činí osminásobek či dvanáctinásobek za osob s těžším zdravotním postižením průměrné mzdy – více v paragrafu 75 (ZoZ) odstavec 4 a následující

- Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se poskytuje do výše 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy, maximálně do výše 8.000Kč – podle paragrafu 78 ZoZ

- Po roce fungování OSVČ "firmy" lze zažádat o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů, která činí maximálně 2.000 Kč na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením – podle paragrafu 78 odstavec 3

- Náhradní plnění lze poskytovat až do výše 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tj. 854 136 Kč pro rok 2012) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Pro účely tohoto limitu pro rok 2012 je tedy rozhodující přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením u dodavatele v roce 2011. Stejná situace platí i pro roky následující, tzn. i v případě nově vzniklých chráněných pracovních míst, pokud zaměstnavatel splní podmínku zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením v průměrném ročním přepočteném počtu.

Úřad práce může uchazeči o zaměstnání poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa, které uchazeč o zaměstnání pro sebe zřídí za účelem zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ):

- O příspěvek je nutné požádat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR. V případě kladného vyřízení (schválení žádosti) je s uchazečem o zaměstnání uzavřena dohoda na jejímž základě bude uchazeči poskytnut příspěvek. Příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího se zřízením pracovního místa a poskytuje se zálohově. V dohodě se dále sjednává datum, od kterého se uchazeč o zaměstnání zavazuje SVČ zahájit, tzn. ukončení evidence na ÚP ČR a přihlášení se jako OSVČ na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Rovněž je v dohodě sjednána doba, do které je uchazeč o zaměstnání, resp. OSVČ povinna provést vyúčtování a vrátit finanční prostředky, které nebudou vynaloženy na způsobilé výdaje.

- Způsobilé výdaje, tedy to co lze za poskytnuté prostředky nakoupit, se rovněž sjednávají v dohodě. V dohodě se dále uchazeč o zaměstnání zavazuje vykonávat SVČ po stanovenou dobu, v současnosti 1 rok (neplatí v případě, že je SVČ ukončena ze zdravotních důvodů). Pro bližší informace doporučuji kontaktovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR, jež sdělí přesnější informace, zejména podmínky pro získání příspěvku a jeho výši.

- OSVČ, která zahájila SVČ na základě dohody s ÚP ČR (viz předchozí odstavec), může do 30 dnů od uzavření této dohody rovněž požádat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s výkonem SVČ, rovněž v tomto případě doporučuji obrátit se na ÚP ČR se žádostí o bližší informace.

Oba příspěvky nejsou nárokové a o jejich poskytnutí rozhoduje příslušné krajská pobočka ÚP ČR, resp. její kompetentní pracoviště. Při rozhodování zvažuje ÚP ČR zejména efektivitu vynaložených výdajů z hlediska regionálního trhu práce a posuzuje podnikatelský záměr uchazeče o zaměstnání. Z tohoto důvodu je důležité precizní vypracování podnikatelského záměru, tak aby bylo patrno, že je realizovatelný a životaschopný.

Na Portále MPSV lze informace nalézt na následujícím odkazu: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz,  žádost pak lze nalézt zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni zhruba v polovině stránky.

Zdroj: NFOZP

Klíčová slova: