Jak si vedly resorty?

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2020  uváídí, že ze 125 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2020, bylo splněno nebo průběžně plněno 112 opatření, částečně splněno bylo 1 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 12 opatření.

Vláda projednala na svém zasedání dne 23. srpna 2021 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2020 a jeho celkové zhodnocení.

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně, do 30. června, předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Ze 125 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2020, bylo splněno nebo průběžně plněno 112 opatření, částečně splněno bylo 1 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 12 opatření.

Vzhledem k tomu, že platnost Národního plánu skončila v roce 2020, obsahuje materiál také celkové zhodnocení přínosu Národního plánu. Národní plán prokazatelně přispěl k dalšímu pokroku v procesu integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. Jako příklady je možno uvést zlepšování přístupnosti jednotlivých druhů veřejné dopravy, v oblasti sociálních služeb byl podporován proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, v oblasti nemocenského pojištění došlo k zavedení dlouhodobého ošetřovného a další.

Je ale také několik úkolů, které se nepodařilo splnit. Sem patří zejména příprava návrhu odpovídající právní úpravy financování sociálních služeb, otázky související s koordinovanou rehabilitací, zákonem o veřejném opatrovnictví apod. Převážná většina z nesplněných opatření byla přenesena do nového Národního plánu na období 2021–2025, který byl schválen usnesením vlády v červenci 2020.

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2020

Přehled opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020

Usnesení vlády ČR ze dne 23. srpna 2021 č. 730

Klíčová slova: